Iedzīvotāji iesaistās attīstības plānošanā

Valmieras novada pašvaldība turpina darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes. Viens no izstrādes posmiem bija novada iedzīvotāju aptauja, kas norisinājās no 2021. gada 23. jūlija līdz 25. augustam. To iedzīvotāji varēja aizpildīt gan elektroniski, gan drukātā veidā un nodot gan kādā no novada bibliotēkām, gan klientu apkalpošanas centros. SIA “Grupa93”, kas veic Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrādi, ir apkopojusi aptaujas rezultātus.

Kopumā savu viedokli izteica 1267 Valmieras novada iedzīvotāji, no kuriem: 34% – Valmieras pilsētas iedzīvotāji, 9% – Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības, 14% – Burtnieku apvienības, 13% – Kocēnu apvienības, 7% – Mazsalacas apvienības, 3% – Naukšēnu apvienības, 11% – Rūjienas apvienības un 10% Strenču apvienības. Aptaujātie bija vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem.

Aptaujā tika iekļauti jautājumi par apmierinātību ar pakalpojumiem tuvākajā apkaimē, iespējamo nozaru attīstību tuvākajā nākotnē un iespēju paust savu viedokli par mērķiem, kuri būtu jāsasniedz jaunajā Valmieras novadā.

Apkopojot respondentu sniegtās atbildes, ir izvirzīti mērķi, kas saistīti ar infrastruktūras uzlabošanu, visa novada teritoriju vienlīdzību, kopīgu attīstību un savstarpēju apvienību sadarbību, jaunu darba vietu radīšanu novada teritorijā un bezdarba mazināšanu, labklājības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas, kā arī iedzīvotāju noturēšanu un piesaistīšanu Valmieras novadam.

Aptauja liecina, ka iedzīvotāji kopumā atzinīgi vērtē pašvaldības sniegtos pakalpojumus un dzīves apstākļus. Arī vērtējums par pašvaldības administrācijas darbu ir augsts. Pozitīvi iedzīvotāji novērtē saskarsmi ar pašvaldību un tās sniegto informāciju plašsaziņas līdzekļos.

Abu savstarpēji saistīto plānošanas dokumentu izstrāde ir sadalīta vairākos posmos. Nākamais posms ir stratēģijas un attīstības programmas projekta sagatavošana, kurā plāno organizēt iedzīvotāju sapulces, kā arī vairākas ekspresaptaujas par tematiskiem vai lokāli svarīgiem jautājumiem. Noslēdzošais posms būs publiskā apspriešana jau gatavam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas projektam un vides pārskata projektam.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības galvenais attīstības plānošanas dokuments, un tajā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva. Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums izvirzīto ilgtermiņa mērķu īstenošanai.

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli sabiedriskajās apspriešanās un tematiskajās darba grupās, par kuru organizēšanu un pieteikšanos iedzīvotājus informēsim.

Aicinām sekot līdzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www. valmierasnovads.lv.