Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu apmācības

Aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu apmācības

Lekcija “Veiksmīgas komunikācijas aspekti paaudžu starpā”

DOMUS atbalsta centrs, pamatojoties uz Labklājības ministrijas noslēgto deleģējuma līgumu, piedāvā iespēju uzņemošām ģimenēm bez maksas apgūt aizbildņu, adoptētāju un jauno audžuģimeņu mācību programmas (saskaņotas Bērnu aizsardzības centrā).

Aizbildņu, adoptētāju un jauno audžuģimeņu apmācību  jaunais cikls sāksies ar ievadnodarbību 2024. gada 18. maijā plkst. 10.00 attālināti ZOOM platformā.
Pieteikties var e-pastā  vai telefoniski 22312018.

Mācību programmas apguve notiks kombinēti – klātienē un attālināti, ar uzsvaru uz klātienes nodarbībām tuvāk apmācību dalībnieku dzīvesvietai.

Mācību programmas metodes – lekcijas, praktiskie uzdevumi, pieredzes apzināšanas aktivitātes, gadījumu analīze, refleksijas, lomu spēles, asociatīvās aktivitātes, videomateriālu vai mācību filmu demonstrēšana, grupu diskusijas, darbs grupās, darbs pāros, patstāvīga materiālu apguve, mājas uzdevumi. Mācību metodika ir vērsta uz to, lai mācību procesā dalībnieki izprastu bērna vajadzības un attīstītu aizbildnībā esoša bērna aprūpei un audzināšanai nepieciešamās kompetences.

Pieredzējuši lektori un mentors (klīniskais psihologs, sociālā darba speciālists, pedagogs, jurists) palīdzēs ģimenēm apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas:

  • par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām; prasmi nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • par pozitīvu disciplinēšanu, tās mērķiem un disciplinēšanas paņēmieniem, kas palīdz veicināt bērnu pozitīvu uzvedību;
  • par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi; attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām
  • par drošas piesaistes nozīmi un prasmi radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēju veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
  • par bērna tiesībām un ārpusģimenes aprūpes tiesiskajiem aspektiem; sadarbību ar valsts/pašvaldību institūcijām; atbalsta pakalpojumu saņemšanu.
  • ģimeņu stipro pušu un vajadzību apzināšanos.