Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 15.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 15.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 15.jūlijā plkst.15.00, Bērzaines tautas namā, “Tūjas”, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 15.07.2021.

Domes sēdes audioieraksts 15.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k. Lēmuma Nr. Jautājums Ziņotājs
1. Izslēgts no darba kārtības Par Valmieras novada pašvaldības un sociālās jomas nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda parakstīšanu Kaija Muceniece
2. 24 Par Valmieras novada veselības veicināšanas un slimību profilakses projektiem Baiba Tūtina
3. Saistošie noteikumi Nr.2 Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija

Baiba Tūtina
4. 25 Par Mazsalacas apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
5. 26 Par Strenču apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
6. 27 Par Rūjienas apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
7. 28 Par Kocēnu apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
8. 29 Par Naukšēnu apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
9. 30 Par Burtnieku apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
10. 31 Par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
11. 32 Par Valmieras novada Izglītības pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
12. 33 Par Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes izveidošanu Baiba Tūtina
13. 34 Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu Olga Ozola
14. 35 Par Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikuma “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže
15. 36 Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā, Strenčos” īstenošanai Inta Štefenberga
16. 37 Par Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Inta Štefenberga
17. 38 Par finansējuma nodrošināšanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” īstenošanai Svetlana Greka
18. 39 Par izcērtamās koksnes izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumā – cirsmā “Baltmuižnieki 1”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā Māris Permaņickis
19. 40 Par nekustamā īpašuma ‒ dzīvokļa Nr.15, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu Māris Permaņickis
20. 41 Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes vienībai “Silaiņi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā ar kadastra Nr.9652 005 0189 Māris Permaņickis
21. 42 Par jauniešu ideju projekta konkursa pieteikumu “Satiksimies #pagalmā” Daina Roze
22. Izslēgts no darba kārtības Par zvejas tīklu limita piešķiršanu zvejnieku saimniecībai “Mezgli” Mārtiņš Kļaviņš
23. 43 Par zemes ierīcības projekta “Upeskrasts” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu Mārtiņš Kļaviņš
24. 44 Par zemes ierīcības projekta “Jaunsiliņi” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu Mārtiņš Kļaviņš
25. 45 Par projekta “Burtnieku Vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” īstenošanu Mārtiņš Kļaviņš
26. 46 Par iepirkuma komisijas izveidi Evija Voitkāne