Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 15.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 15.07.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 15.jūlijā plkst.15.00, Bērzaines tautas namā, “Tūjas”, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 15.07.2021.

Domes sēdes audioieraksts 15.07.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.Izslēgts no darba kārtībasPar Valmieras novada pašvaldības un sociālās jomas nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda parakstīšanuKaija Muceniece
2.24Par Valmieras novada veselības veicināšanas un slimību profilakses projektiemBaiba Tūtina
3.Saistošie noteikumi Nr.2Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija

Baiba Tūtina
4.25Par Mazsalacas apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
5.26Par Strenču apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
6.27Par Rūjienas apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
7.28Par Kocēnu apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
8.29Par Naukšēnu apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
9.30Par Burtnieku apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
10.31Par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
11.32Par Valmieras novada Izglītības pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
12.33Par Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes izveidošanuBaiba Tūtina
13.34Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstuOlga Ozola
14.35Par Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu nolikuma “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže
15.36Par ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta “Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā, Strenčos” īstenošanaiInta Štefenberga
16.37Par Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Inta Štefenberga
17.38Par finansējuma nodrošināšanu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” īstenošanaiSvetlana Greka
18.39Par izcērtamās koksnes izsoles rezultātu apstiprināšanu pašvaldības īpašumā – cirsmā “Baltmuižnieki 1”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadāMāris Permaņickis
19.40Par nekustamā īpašuma ‒ dzīvokļa Nr.15, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuMāris Permaņickis
20.41Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemes vienībai “Silaiņi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā ar kadastra Nr.9652 005 0189Māris Permaņickis
21.42Par jauniešu ideju projekta konkursa pieteikumu “Satiksimies #pagalmā”Daina Roze
22.Izslēgts no darba kārtībasPar zvejas tīklu limita piešķiršanu zvejnieku saimniecībai “Mezgli”Mārtiņš Kļaviņš
23.43Par zemes ierīcības projekta “Upeskrasts” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuMārtiņš Kļaviņš
24.44Par zemes ierīcības projekta “Jaunsiliņi” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuMārtiņš Kļaviņš
25.45Par projekta “Burtnieku Vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” īstenošanuMārtiņš Kļaviņš
26.46Par iepirkuma komisijas izveidiEvija Voitkāne