Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 17.08.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 17.08.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis 2023.gada 17.augustā plkst. 12.00. Sēde notiks Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā

Sēdes protokols

Sēdes tiešraide un audiovizuālais ieraksts

Nr.p.k.Lēmuma numursLēmuma nosaukums un pielikumi
1383Par zemes vienību Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējumi 9662 002 0816 un 9662 002 0819, iegādi
2384Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 27.07.2023. lēmumā Nr.382 (protokols Nr.10, 43.§) “Par komandējumu uz Japānu”

Konsolidētā versija
3385Par Valmieras novada Lielās rudens ekskursijas cenrāža apstiprināšanu

Pielikums