Attīstot infrastruktūru deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, Vaidavā turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi

Teritorijas labiekārtošana Vaidavā, Nākotnes ielā 1

Īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007), norisinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Vaidavā.

Projekta īstenošanas procesā Skolas ielā 1 ir noslēdzies būvdarbu iepirkums par teritorijas labiekārtošanu – celiņa un pandusa izbūvi. Pašlaik notiek no būvuzņēmējiem saņemto piedāvājumu izvērtēšana. Savukārt līdz 8. maijam ir iespējams iesniegt piedāvājumus iepirkumā par būvuzraudzības veikšanu.

Gan Skolas ielā 1, gan Nākotnes ielā 1 tiek gatavots iepirkums papildus būvdarbu veikšanai atbilstoši SIA “JOE” izstrādātajam papildus darbu projektam, kā arī tiek gatavots mēbeļu iepirkums.

Savukārt Nākotnes ielā 1 pēc darbu tehnoloģiskā pārtraukuma 8. maijā atsāksies būvdarbi gājēju ietves un vides pieejamības objekta izbūvei.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  • grupu dzīvokļus, kas nodrošinātu dzīves vietu 14 personām ar garīga rakstura traucējumiem (Nākotnes ielā 1, Vaidavā);
  • sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurās paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas, mākslas terapijai un audioterapijai, sāls istaba un sensorā istaba (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā);
  • specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem (Skolas ielā 1, Vaidavā). Specializētās darbnīcas plānots īstenot, sadarbojoties ar uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti dot darbu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Deinstitucionalizācijas procesā izveidotā infrastruktūra un pakalpojumi sniegs nepieciešamo atbalstu, lai personām būtu iespēja dzīvot ģimeniska vidē, ko sniegtu grupu dzīvokļa pakalpojums, vai mājās, nevis ilgstošās aprūpes institūcijās. Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Valmieras novadā” (projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/007) tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta kopējie izdevumi ir 943 874,58 eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 464 952,62 eiro, valsts budžeta finansējums 82 022,70 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 122,39 eiro, pašvaldības finansējums 378 776,87 eiro.

ERAF