Attīstība / Teritorijas plānošanas dokumenti / Kocēnu apvienības teritorijas plānošanas dokumenti

Kocēnu apvienības teritorijas plānošanas dokumenti

Kocēnu apvienības teritorijas plānošanas dokumenti

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums “Birztalas”, Kocēnu pagasts, Valmieras novads” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Valmieras novada pašvaldība 30.12.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 603 “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas plānojumu” apstiprināšanu” (protokols Nr. 18, 43.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 29 “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu teritorijas plānojumu. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Plānotās atļautās izmantošanas plāns