FNZG pārskatīšana

FNZG pārskatīšana

14.03.2024.

Valmieras novada pašvaldībā 04.01.2024. ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iesniegums par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13 Valmierā, Valmieras novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, paredzot vismaz divus metrus platu piekļuves joslu zemes gabalā Stacijas ielā 17, Valmierā, Valmieras novadā fasādes remontdarbu veikšanai nākotnē. Vēlamā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala skice:

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Valmieras novada pašvaldība veic atbilstoši 2024.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.119 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība”.

Informējam, ka atbilstoši minēto saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņošanas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos rakstveidā pašvaldībā vai nosūtot elektroniski Pašvaldības e-pastā: .

Izvērtējot saņemtos apsvērumus, pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija pieņems lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.