Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.102 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā”” projektu

Valmieras novads

Viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir īstenot ne tikai bērnu tiesību un interešu aizsardzību, bet arī aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

Saistošo noteikumu grozījuma mērķis ir noteikt atvieglojumu valsts nodevai par bāriņtiesas sniegto pakalpojumu Valmieras novadā, un tieši, par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts arī personas, kuras rīcībspēju ir ierobežojusi tiesa, vārdā, – Pašvaldībai īstenojot aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.

Grozījums saistošajos noteikumos paredz, ka, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā vai personas, kuras rīcībspēju ir ierobežojusi tiesa, vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums 100 % apmērā no nodevas apmēra.”

Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Sabiedrība” – “Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas”.

Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par saistošo noteikumu “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.102 “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā”” projektu līdz 7. jūnijam uz e-pastu ar norādi “Viedoklis par saistošajiem noteikumiem”.