Aicina sniegt informāciju par Valmieras novada radošajiem projektiem pilsētas un novada attīstībai

Aicina sniegt informāciju par Valmieras novada radošajiem projektiem pilsētas un novada attīstībai

Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valmieras novada Kultūras pārvaldi aicina Valmieras novada kultūras un radošā sektora pārstāvjus informēt par savām radošajām iecerēm, piedaloties ne-urbāno teritoriju radošo iniciatīvu kartēšanā starptautiskā projekta IN SITU ietvaros. Divas iniciatīvas, kas atbildīs projekta prioritātēm un kuras konkursa kārtībā izvēlēsies projekta komanda, varēs saņemt 5000 EUR atbalstu savu ieceru īstenošanai un dokumentēšanai.

Starptautiskā pētniecības projekta “IN SITU: vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” komanda aicina Valmieras novada kultūras un radošā sektora pārstāvjus (organizācijas un radošas personas, kuru darbība reģistrēta Valmieras novadā) līdz 2023. gada 2. jūnijam aizpildīt tiešsaistes aptauju, sniedzot informāciju par savu radošo iniciatīvu, kas piedāvā inovatīvus risinājumus vietējās attīstības problēmjautājumiem.

Valmieras novada kultūras un radošā sektora pārstāvji ir aicināti dalīties pieredzē, iesniedzot īsu raksturojumu savām vidēja termiņa iniciatīvām, kas palīdzēs radošai vietas attīstībai. Projektam ir jāpiedāvā radošs risinājums vismaz vienam no tālāk minētajiem problēmjautājumiem, kas tika identificēti diskusijās ar Valmieras novada kultūras dzīves veidotājiem un iedzīvotājiem projekta pirmajā posmā:

  • limitētas nodarbinātības iespējas lauku reģionos;
  • Valmieras novads nav nacionāli un starptautiski atpazīstams kā kultūras tūrisma galamērķis;
  • nepietiekamas iespējas novada iedzīvotājiem iepazīt laikmetīgo mākslu un kultūru, tradicionālo prakšu dominance;
  • koprades un radošās mūžizglītības ierobežotas iespējas savu kopienu ietvaros;
  • unikālā kultūras mantojuma plašāka iekļaušana tūrisma apritē;
  • publiskā vidē maz māksliniecisko un dizaina risinājumu mūsdienīgas pievilcīgas vides veidošanai.

Radošo iniciatīvu apzināšana tiek organizēta ne tikai Valmieras novadā, bet arī pārējās IN SITU projekta piecās Eiropas perifērajās teritorijās Somijā, Islandē, Īrijā, Portugālē un Horvātijā. Tādējādi būs interesanti salīdzināt rezultātus, kā katrā no teritorijām radošais sektors var sekmēt inovatīvu vietas attīstību un kādas ir Valmieras novada stiprās puses. IN SITU pētnieki ir īpaši ieinteresēti ilgtspējīgos projektos, kas ir starpnozariski vai starpdisciplināri un paredz kopienu iesaisti.

No iesniegtajiem projektiem konkursa kārtībā tiks izvēlētas divas iniciatīvas, kuru attīstībai IN SITU projekta pētnieki rūpīgi sekos nākamo divu gadu laikā, sadarbojoties ar projekta iesniedzējiem. Izvēlēto divu iniciatīvu analīze notiks līdz 2025. gada nogalei, un šo projektu iesniedzēji saņems finansiālu atlīdzību 5000 EUR apmērā par periodisku informācijas sagatavošanu un sniegšanu. Šie projekti iegūs starptautisku atpazīstamību, sadarbības iespējas ar līdzīgām iniciatīvām citās Eiropas valstīs un starptautisko konsultantu mentoringa atbalstu. Savukārt pārējie projekti, kas būs aptaujā snieguši informāciju, varēs piedalīties projekta ietvaros īstenotajās apmācībās, kā arī popularizēt informāciju par savu iniciatīvu starptautiskā mērogā.

Aptaujas anketa ir salīdzinoši viegli aizpildāma tiešsaistē līdz 2023. gada 2. jūnijam. Paskaidrojumi par aptaujas aizpildīšanu atrodami šeit.

IN SITU ir ES programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstīts četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību.

Papildu informācija par projektu insituculture.eu un LKA mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Brutāne, LKA projektu koordinatore