607 skolēni saņēmuši Valmieras novada pašvaldības naudas balvu par teicamām sekmēm

Skolēni saņēmuši Valmieras novada pašvaldības naudas balvu par teicamām sekmēm

Lai veicinātu izglītojamo izaugsmi un motivētu jauniem sasniegumiem, kā arī lai pateiktos par sasniegumiem mācību priekšmetu apguvē, 2022./2023. mācību gada pirmā semestra izskaņā 607 skolēni Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs saņēma naudas balvu par teicamām sekmēm. No pašvaldības budžeta šim mērķim atvēlēti 21 780 eiro.

4.–9. klašu grupā naudas balvu saņēma 488 skolēni, katrs 30 eiro apmērā, un 119 skolēni 10.–12. klašu grupā, katrs 60 eiro apmērā.

Lai saņemtu Valmieras novada pašvaldības apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā” pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 4.–12. klašu skolēniem vidējā mācību sasnieguma vērtējumam semestra noslēgumā jābūt intervālā no 8,5 līdz 10 ballēm, mācību priekšmetos nevar būt nepietiekams semestra vai gada vērtējums, tāpat arī nav pieļaujamas neattaisnoti kavētas mācību stundas, kā arī skolēns izglītojas vismaz vienā interešu un/vai profesionālās ievirzes izglītības programmā un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē.

Apbalvojumu piešķir divas reizes mācību gadā – izvērtējot sekmes pirmā semestra noslēgumā, un otrā semestra noslēgumā, izvērtējot sekmes mācību gadā.

Valmieras novadā ir 48 Valmieras novada pašvaldības dibinātas izglītības iestādes, ko apmeklē 9212 izglītojamie.