Zemes vienības daļas Jeru pagastā nomas sludinājums

"Aramzeme aiz ciemata mājām"

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļas Jeru pagastā, Valmieras novadā, kas izmantojamas personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 5 gadiem.

Gada nomas maksa: 4 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10 EUR, ja platība ir līdz 0,5 ha un ne mazāk kā 15 EUR, ja platība ir no 0,5001 līdz 0,99 ha.

Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

Interesenti var pieteikties Valmieras novada pašvaldībā, iesniedzot pieteikumu. Pieteikumus iesniegt elektroniski vai papīra formā Valmieras novada pašvaldībā Valmierā, Lāčplēša ielā 2 vai Rūjienas apvienības pārvaldē Rūjienā, Raiņa ielā 3.  

Kontaktpersona:
Rūjienas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sabīne Gaile
Tālr. 64216046
E-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseIznomājamā platība (ha)Piezīmes
9658 004 0248“Aramzeme aiz ciemata mājām”2,00 haiznomājama pa daļām, vienas daļas lielums ne vairāk kā 0,99 ha