ZAAO uzsāk realizēt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi

3. novembrī SIA “ZAAO” (ZAAO), pilnsabiedrība “SIA “MRK Serviss” un SIA “AIMASA” ir noslēgušas līgumu, kas paredz projektēšanu un būvdarbus projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.

Projekta realizēšana paredzēta līdz 2023. gada 1. novembrim.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir 9 340 000 EUR.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Rūpnīcas izbūves uzsākšana nozīmē, ka ņemam aktīvu dalību atkritumu pārstrādes veicināšanā, lai sasniegtu valsts atkritumu apsaimniekošanas plānā izvirzītos mērķus. Šis projekts ir būtisks solis šķirošanas sistēmas jēgpilnai attīstībai, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju dalīti vākt bioloģiskos atkritumus. Ir gandarījums, ka ar projekta īstenošanu varēsim nodrošināt reģiona iedzīvotājiem arī jaunas darba vietas.” 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes rūpnīcas izveide paredz bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas daudzuma samazināšanu, līdz ar to paaugstinot atkritumu izmantošanas efektivitāti.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas no sadzīves atkritumiem, dalīti vāktu dārzu un parku atkritumiem, dalīti vāktiem pārtikas atkritumiem.

BNA pārstrādei ir paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās fermentācijas procesu, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Plānotā BNA pārstrādes iekārtu kompleksa jauda 20 854 t/gadā.

Pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai.

Projekts tiks realizēts noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ietvaros par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” īstenošanu.  ES KF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajiem izdevumiem, kas ir 5 706 401.20 EUR.