ZAAO URDA pulcē pedagogus dabas vērtību izziņai mācību procesam

ZAAO URDA pulcē pedagogus dabas vērtību izziņai mācību procesam

16., 17. martā Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) pulcējās 50 pirmsskolu un skolu pedagogi – URDA vides izglītības vēstneši no Apes, Cēsu, Dikļu, Gaujienas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Limbažu, Mazsalacas, Palsmanes, Priekuļu, Straupes, Taurenes, Valmieras, Vecpiebalgas, Vidrižu izglītības iestādēm, lai apgūtu jaunas prasmes mācīšanai par dabu un dabā.

ZAAO vēstneši ir pedagogi, kuri ir atsaukušiem aicinājumam informēt savus kolēģus par URDAS piedāvājumu un citām iespējām, kā interaktīvā veidā, ar kompetencēs balstītu izglītību dabaszinātņu, sociālajās un citās mācību jomās, runāt ar pirmsskolēniem un skolēniem par mijiedarbību ar dabu, panākot paradumu un rīcības maiņu vides saudzēšanai. Vēstneši regulāri tiek informēti par jaunākajām mācību metodēm, konkursiem, akcijām, saņem mācību izdevumus un norādes uz elektroniskajiem informācijas avotiem, kā arī tiek aicināti uz izglītojošiem semināriem un apmācībām URDĀ.

URDA vadītāja Arita Smalkā-Boriseviča: “Kopīgās sarunās ar pedagogiem mums ir būtiski akcentēt, ka cilvēks ir dabas sastāvdaļa, nostiprināt zināšanas par dabas nozīmi un cik daudz no dabas un dabas materiāliem varam izmantot ikdienā. Minētais nepieciešams, lai secīgi pedagogi skolēniem radītu izpratni par to, kas dabā ir aizsargājams un kāpēc, un spētu sniegt aizraujošu saturu par dabas bagātībām un ilgtspēju. Ir jāsaprot, ka daba nav atraujama no produktu, pakalpojumu aprites cikla.”

Ar savu pieredzi semināra dalībniekus iepazīstināja URDA vides izglītības projektu vadītājas, vides gide Anda Andrušaite, zāļu sieva Līga Eglīte, kā arī dabas materiālu meistarklašu vadītāja Agnese Vizicka. Praktiskajās nodarbībās dalībniekiem pasniegta dabas izziņa – augu, sēņu atpazīšana, savvaļas un kultūraugu atpazīšana, orientēšanās un izdzīvošanu dabā, ārstniecības augu ievākšanas metodes, sniegti arī ieteikumi videi draudzīgai atpūtai dabā.

Uzziņai: SIA “ZAAO” (ZAAO) jau divdesmit gadus paralēli pamatdarbībai – atkritumu apsaimniekošanai, lielu nozīmi velta sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Apmācības tiek organizētas pēc licencētām mācību programmām dažādām vecumgrupām. Mācību saturs veidots sadarbojoties ar partneriem Latvijā un ārvalstīs.

URDA nodrošina nepārtrauktu mācību procesu visu gadu, organizējot to klātienē vai attālināti, atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja