ZAAO paplašinās vides izglītības iespējas pieaugušajiem

SIA “ZAAO” veidos reģionālo aprites ekonomikas izglītības un kompetences centru “Daibe”, kurā sniegs zināšanas vides, aprites ekonomikas jautājumos. Šobrīd ir izstrādāta centra darbības koncepcija un arī mērķa grupu vajadzību un līdzīgu Eiropas centru piemēru izpēte.

Jau piecus gadus SIA “ZAAO” vides izglītības aktivitātes īsteno Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, piedāvājot dažādas vidē balstītas apmācības, izglītojot arī par SIA “ZAAO” pakalpojumiem. Ņemot vērā, ka pieaug iedzīvotāju interese, kā arī nepieciešamība pēc plašākām zināšanām vides ilgtspējas jautājumos, SIA “ZAAO” LIFE projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (turpmāk tekstā Projekts) ietvaros 2023. gada pavasarī uzsāka darbu pie Reģionālās aprites ekonomikas izglītības un kompetences centra “Daibe” izveides.

Projekts paredz, ka Reģionālās aprites ekonomikas izglītības un kompetences centrs (turpmāk tekstā- centrs) darbu uzsāks 2024. gadā, un tas tiks veidots kā daļa no jau esošā Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”. Centra mērķauditorija būs pieaugušie, pašvaldības, uzņēmumi, kā arī komersanti un organizācijas, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanas nozari un to darbinieki.

Lai noteiktu centra koncepcijas virzienus, maijā un jūnijā tika veikta priekšizpēte, iekļaujot esošās situācijas, normatīvo aktu regulējuma, SIA “ZAAO” darbības un iekšējo dokumentu analīzi, pieaugušo izglītības iespēju un veidu apkopojumu, apzinot arī potenciālos sadarbības partnerus centra programmu īstenošanai.

Veicot tirgus izpēti par līdzīgiem centriem un iniciatīvām Eiropā, tika izanalizēti septiņu dažādu organizāciju piedāvājumi. Jūnijā tika veikta arī mērķa grupu un to vajadzību izpēte, aptaujājot 246 respondentus, noskaidrojot pašreizējo zināšanu līmeni par vides jautājumiem, kā arī vēlamās apmācību tēmas un formu.

Pētot pieaugušo mērķa grupu, secināts, ka respondenti diezgan augstu vērtē gan savas zināšanas par vides ilgtspējību un aprites ekonomiku, gan pārstāvēto mājsaimniecību un organizāciju atbilstību aprites ekonomikas principiem un zaļajai domāšanai. Pieaugušo pašiniciatīva iesaistīties mūžizglītībā ir zema.

Tomēr respondenti arī norāda, ka priekšroku dotu apmācībām darba vietā vai dažādu korporatīvo pasākumu ietvaros. Daudziem interesanti šķiet arī citi zināšanu apguves veidi – konsultācijas, informatīvi pasākumi, organizāciju stratēģiju izstrāde – , līdz ar to centra pakalpojumu klāstu plānots veidot plašāku.

Balstoties uz priekšizpētes laikā izdarītiem secinājumiem, eksperti detalizēti izvērtēja un izstrādāja trīs scenārijus (biznesa modeļus) centra darbībai, kas tiks ņemts vērā pie centra koncepcijas īstenošanas.

Centra koncepcijas izstrādes veicēji tika izraudzīti atklāta konkursa ietvaros, un koncepciju sagatavoja biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. www.wastetoresources.varam.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 28300726 
e-pasts
www.zaao.lv