ZAAO iesniedz izmaiņas atkritumu apglabāšanas tarifā

ZAAO iesniedz izmaiņas atkritumu apglabāšanas tarifā

Ņemot vērā kopējo izmaksu pieaugumu un investīcijas, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu un to apglabāšanu arī turpmāk, SIA “ZAAO” ir iesniedzis apstiprināšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa paaugstināšanas projektu, kas spēkā varētu stāties 2024. gada 1. janvārī.

SIA “ZAAO” informē, ka 2023. gada 7. augustā apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegtas izmaiņas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā (turpmāk tekstā – tarifs). Aprēķinātās izmaiņas paredz, ka tarifs no 2024. gada 1. janvāra varētu būt 133,68 EUR apmērā par tonnu, pieaugot par 44,60 EUR par tonnu, salīdzinājumā ar pašreizējo tarifu 89,08 EUR par tonnu, kas ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Iesniegtajā aprēķināta tarifa projektā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar sadzīves atkritumu plūsmas apsaimniekošanu atkritumu poligona “Daibe” teritorijā, tajā skaitā arī dabas resursa nodoklis, kas no 2023. gada 1. janvāra poligonā “Daibe” ir noteikts 95.00 EUR par tonnu.

No 2019. gada būtiski ir augušas arī kopējās poligona uzturēšanas izmaksas, kā arī poligonā “Daibe” katru gadu tiek investēts infrastruktūras attīstībā un pilnveidē, lai nodrošinātu gan atbilstošu un kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, to apglabāšanu, gan virzītos uz Eiropas Savienības noteikto mērķu sasniegšanu, kā, piemēram, samazināt to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāts poligonā. Ņemot vērā, ka lielākā daļu no minētajām izmaksām tiek segtas no SIA “ZAAO” puses, ir pieņemts lēmums par izmaiņām tarifā.

“No 2024. gada SIA “ZAAO” ir jānodrošina bioloģisko atkritumu dalīta (BA) savākšana, kuru pārstrādei šobrīd notiek bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” (BNA rūpnīca) būvniecība ar kopējām izmaksām 9 659 293.12 EUR (bez PVN), no kurām 40.92% ir SIA “ZAAO” investīcijas. Līdz ar BA pakalpojuma ieviešanu, virzīsimies uz mērķi – pēc iespējas vairāk samazināt to BA atkritumu apjomu, kas nonāk apglabāšanā. Tiek veiktas arī investīcijas, lai mainītu sadzīves atkritumu apstrādes procesu. 2022. gada nogalē poligonā “Daibe” ir uzstādītas jaunas reversās osmozes iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu, īstenojot kvalitatīvu, vides prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu. No 2024. gada plānots, ka sadzīves atkritumi tiks apglabāti jau 4. atkritumu krātuvē, kuru izbūvei SIA “ZAAO’ ir investējusi gandrīz 3 milj.EUR. Gan reversās osmozes, gan krātuves izbūve ir segta no SIA “ZAAO” līdzekļiem, jo to izbūvei, salīdzinājumā ar iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem, nav bijis pieejams Eiropas Savienības finansējums,“

norāda SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Plānots, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmumu par iesniegto tarifa projektu pieņems likumā noteiktajos termiņos. Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, e-pasts , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, e-pasta adrese: 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”).

SIA “ZAAO” vērš uzmanību, ka, ja tarifa izmaiņas tiks apspirinātas, no 2024. gada 1. janvāra pieaugs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ko veido gan sadzīves atkritumu savākšanas izmaksas, gan dabas resursu nodoklis un apglabāšanas tarifs. Par konkrētām maksas izmaiņām, klienti tiks informēti 2023. gada decembrī un līdz tam izmaiņas maksā netiek plānotas.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 28300726
e-pasts
www.zaao.lv