ZAAO 2023. gada prioritāte – infrastruktūras un pakalpojumu pilnveide

ZAAO sapulces dalībnieki

2022. gada 8. decembrī SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā URDA notika SIA “ZAAO” dalībnieku sapulce, tajā pārrunātas ne tikai uzņēmuma un nozares aktualitātes, bet arī apstiprināts 2023.gada budžets un SIA “ZAAO” vidējā termiņa darbības stratēģija 2023. – 2025. gadam.

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā – ZAAO) 2022. gadā, neskatoties uz politiskajiem un ekonomiskajiem satricinājumiem un izaicinājumiem, ir īstenojusi ne tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošu resursu apsaimniekošanu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu ZAAO reģiona klientiem, bet arī strādājusi pie infrastruktūras attīstības un izveides. Tā būs kā viena no būtiskajām prioritātēm arī 2023.gadā, par ko sapulces dalībniekus informēja ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Arī 2023. gadā turpināsim apgūt struktūrfondu finansējumu, kas tiek novirzīts būvniecības projektu īstenošanai, līdz ar to ZAAO budžeta līdzekļus atvēlot pakalpojumu pilnveidei, infrastruktūras atjaunošanai, kas ir būtiski, domājot par jaunu pakalpojumu izveidi, kā, piemēram, dalītās vākšanas sistēmas izveide bioloģiskajiem atkritumiem, kas jāpaveic līdz 2023.gada 31.decembrim.”

Būtiskākās ZAAO 2023. gada darbības prioritātes būs vērstas uz esošo būvniecības projektu pabeigšanu – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecības un 4. atkritumu krātuves izbūves. Notiks darbs arī pie LIFE programmas integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošanas un Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes koordinēšanas, par kura izstrādes progresu arī tika informēti sapulces dalībnieki.

Sapulces laikā tika apstiprināts arī ZAAO vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2025. gadam projekts, kurā noteikti gan uzņēmuma stratēģiskie mērķi, gan finanšu, nefinanšu mērķi šim periodam, kas vērsti uz Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā un Eiropas Savienības direktīvās noteikto mērķu īstenošanu. 

Ņemot vērā, ka iepriekšējā sapulcē dalībnieki bija atbalstījuši ZAAO iesaisti Vidzemes inovāciju programmā studentiem, sapulcē tika ziņots arī par progresu šajā programmā, kuras dalībnieki šobrīd strādā pie ZAAO iesniegtās idejas – atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšanas, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.

ZAAO ir 8 pašvaldību (Balvu, Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Siguldas, Valkas, Valmieras pašvaldību) uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja