Vienota kārtība nekustamā īpašuma nodokļu likmes piemērošanai

Nodokļi

Valmieras novada pašvaldības dome, izstrādājusi vienotus saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”, kuros ir noteikta kārtība, kādā Valmieras novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

No 1. janvāra paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme, 3 % no kadastrālās vērtības, tiks piemērota:

  • Par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (papildus par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi tiek piemērota likumā noteiktā papildlikme – 1,5 % no kadastrālās vērības, līdz ar to kopējā likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4,5 % no kadastrālās vērtības),
  • Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

Dzīvojamām mājām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, tiks piemērota likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa likme 0,2–0,6 % apmērā.

Savukārt, komersanta īpašumā esošajām dzīvojamām mājām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, tiks piemērota nodokļa likme 1,5 % apmērā, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Arī turpmāk nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrnieki un nomnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji.

Ar nekustamā īpašuma nodokli tiks apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus.

Noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.