Turpinās pieteikumu iesniegšana LEADER projektu konkursa XI kārtā uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.1. aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana norisinās no 2021. gada 26. decembra līdz 2022. gada 26. janvārim.

Projektu konkursa XI kārtā pieejamais finansējums 464 661,12 EUR.

  1. Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 278 796,67 EUR.
  2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 185 864,45 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

  • 50 000 EUR;
  • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Attiecināmo izmaksu papildus nosacījumi: būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegāde ir attiecināmas tikai augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā – Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt šeit.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lag.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam šeit.

Plašāka informācija šeit.