Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina sabiedriskā labuma LEADER projektu konkursa XII kārtu

Vidzemes lauku partnerība "Brasla"

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2022. gada 28. februāra līdz 2022. gada 28. martam.

Projektu konkursa XII kārtā pieejamais finansējums: 224 040,04 EUR.

3. rīcība “Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai”, kurā kopējais pieejamais finansējuma apmērs ir 89 616,02 EUR.

4. rīcība “Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana”, kurā kopējais pieejamais finansējuma apmērs ir 134 424,02 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 90%.

Sludinājuma teksts XII kārtai pieejams šeit.

Rīcības plāns XII kārtai pieejams šeit.

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš:

  • ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt šeit.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerības “Brasla” mājaslapā un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020. gadam šeit.