Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa XIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

BRASLA logo

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.  

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2022. gada 12. novembra – 12. decembrim.
Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām pieejams finansējums 287220,49 EUR  
1.Rīcība – Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 172332,30 EUR
2.Rīcība – Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 114888,19 EUR
Projektu  īstenošanas termiņš Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Cēsu  novads, LV-4152, kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv. Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts .

Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā ietilpst Valmieras novada Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasts.

Vairāk informācijas: šeit.

Brasla