Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības “Brasla” SVVA stratēģijai 2023. – 2027. gadam un 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas“.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.

Projektu konkursa I kārtā pieejamais finansējums 399264,92 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana.

Atbalsta intensitāte:  Pamata atbalsta likme –40%,  bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  

  • Līdz 100 000,00 EUR;
  • Fiksētais maksājums “Lauku biļete” līdz 15 000,00 EUR.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) – https://eps.lad.gov.lv/login

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads – Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads – Lēdurgas pagasts un Cēsu novads – Stalbes un Straupes pagasti.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, sludinājumu, rīcības plānu var iepazīties biedrības mājaslapā www.brasla.lv.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: .