Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centra piedāvājums

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un Tehnoloģiju centra piedāvājums

Vidzemes Augstskolas (ViA) Zināšanu un Tehnoloģiju centrā (ZTC) ikvienam ir iespēja apmeklēt mūžizglītības kursus, kā arī izmantot Atvērtās universitātes iespējas. Februārī sāksies studiju otrais semestris, un tā ir iespēja ikvienam atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā ViA studiju programmas, savukārt mūžizglītības jomas kursi paredzēti ikviena profesionālās kompetences pilnveidei, personības attīstībai vai redzesloka paplašināšanai.

Atvērtā universitāte piedāvā iespēju apmeklēt kādu no studiju kursiem, kas tiek piedāvāts Vidzemes Augstskolas sešos studiju virzienos – Informācijas tehnoloģijas, Mehatronika, Tūrisms un atpūta, Biznesa vadība, Mediji, komunikācija un pārvaldība, kā arī Ilgtspējīga būvniecība. Tā ir iespēja ne tikai apgūt kādu kursu un iesaistīties darbā kopā ar studentiem, bet arī saņemt ViA ZTC apliecību, kas ietver norādi par to, ka ir iegūti studiju kursam atbilstoši kredītpunkti, tie saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana” interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu. Tāpat kursu klausītājiem ir brīva pieeja ViA bibliotēkas materiāliem, datu bāzēm, datorklasēm un citiem resursiem, kas atvieglo un sekmē mācību procesu.

Mūžizglītības kursi piedāvā apgūt angļu un norvēģu valodas gan ar priekšzināšanām, gan bez, kā arī tādus profesionālās pilnveides kursus kā Datorizētā grāmatvedība, Dārzu dizains un Biroja darba organizācija. Kursus beidzot, klausītāji saņem Vidzemes Augstskolas apliecību par kursu apmeklēšanu. Uzņēmējiem un pašvaldībām ir iespēja saņemt individuāla apmācību piedāvājuma izstrādes pakalpojumu, piesakot sev vēlamas tēmas darbinieku pilnveides kursu vai īsāku apmācību īstenošanai.

ViA ZTC veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību. Vairāk informāciju par Atvērtās universitātes un mūžizglītības kursiem meklē ztc.va.lv, sadaļā “Mūžizglītība” vai rakstiet uz .

Informāciju sagatavoja:
Linda Broka, Vidzemes Augstskola