Vidzemes Augstskola sāk īstenot projektu zinātniskuma kultūras izpētei vidusskolās

Vidzemes augstskolas studenti bibliotēkā

Vidzemes Augstskolas (ViA) sociālo zinātņu pētnieku grupa janvārī uzsāk jauna pētnieciska projekta īstenošanu “Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgtspējai”.

Projekta ietvaros paredzēts veikt visaptverošu esošās situācijas analīzi un izstrādāt jaunu instrumentu zinātniskuma kultūras novērtēšanai vidējās izglītības līmenī Latvijā. Zinātniskuma kultūra šajā projektā tiek skatīta kā relatīvi stabils normu, vērtību un prakšu kopums, kas veidojas izglītības procesā iesaistītu indivīdu (skolotāju, skolēnu, vecāku) un dažādu apkārtējās vides faktoru (politisko, kultūras, tiesisko un vēsturisko) mijiedarbībā.

“Viens no būtiskiem uzdevumiem projektā ir pētīt, kā vidusskolas līmenī izprot zinātni, un kā to integrē ne tikai eksaktajos mācību priekšmetos, bet arī valodu, sociālo zinību un mākslas jomās. Pētījuma gaitā iegūsim labāku izpratni par visu jomu pedagogu zinātnes identitāti, zinātniskuma pratību, attieksmi pret zinātni un citiem aspektiem. Pētīsim arī skolēnu un viņu vecāku izpratni un attieksmi pret zinātni. Apkārtējās vides ietekmi pētīsim, veicot apjomīgu politikas plānošanas dokumentu, izglītības normatīvā ietvara un pedagogu izglītības programmu satura analīzi, identificējot, kā dažādos dokumentos definē zinātnes lomu un uzdevumus izglītībā,” norāda projekta zinātniskā vadītāja, ViA asociētā profesore Agnese Dāvidsone.

Projekta rezultāti būs zinātniskas publikācijas, ziņojumi konferencēs, kā arī izstrādāts un pilotpētījumā pārbaudīts modelis zinātniskās kultūras novērtēšanai vidējā izglītībā. Tiks izstrādāti un ar rīcībpolitikas veidotājiem, izglītības jomas NVO un citām ietekmes pusēm apspriesti priekšlikumi rīcībpolitikas izmaiņām un skolotāju tālākizglītības programmu pilnveidei.

Projektu ViA īstenos sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pētniekiem un doktorantiem. Projektā darbosies arī diasporas pārstāve no Lapzemes universitātes Somijā.

Projekts tiek finansēts no Latvijas zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas līdzekļiem (projekta Nr. lzp-2021/1-0135) Kopējais projekta finansējums 299 996,40 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2024.gada beigām.

Papildu informācijai:
Agnese Dāvidsone, projekta “Zinātniskuma kultūra vidējā izglītībā sabiedrības ilgtspējai” zinātniskā vadītāja
E-pasts:
Tālr. 26603344