Vidzemes Augstskola – Eiropas Universitātē arī turpmāk

Vidzemes Augstkola turpina projektu

Eiropas Komisija apstiprinājusi projektu, kas paredz arī turpmākajos gados Vidzemes Augstskolas dalību Eiropas Universitātes aliansē E³UDRES². ViA ir viena deviņām partneraugstskolām, kas darbojas šajā tīklojumā, un vienīgā profesionālā augstākā izglītības iestāde no Latvijas. 

Eiropas Komisija ir izvērtējusi Eiropas Universitātes E3UDRES2 pirmās kārtas darbu un atzinīgi novērtējusi sasniegtos rezultātus kopīgajās studiju, pētniecības un inovāciju aktivitātēs. Tāpēc alianses darbs noteikti turpināsies līdz 2027. gadam un tiks atbalstīts ar aptuveni 14,4 miljonu eiro finansējumu. Nākamajā posmā galvenais uzsvars tiks likts uz jau esošās deviņu pilntiesīgo partneraugstskolu sadarbības pastiprināšanu. ViA tas ļauj turpināt būt aktīvai savas nākotnes universitātes veidotājai kopā ar vēl atsoņām universitātēm Eiropā, kurām ir kopīga ilgtermiņa vīzija, misija, vērtības un darbības pamatprincipi.

Vidzemes Augstskolas prorektore Iveta Putniņa:

“Eiropas Universitāte E³UDRES² ir unikāls augstskolu sadarbības formāts Eiropā. Dalība E³UDRES² sniedz starptautiskas iespējas gan ViA mācībspēkiem, gan studentiem. Tā ir ne vien Eiropas izglītība Latvijā, bet arī iespēja Latvijas zinātnei un pētniecībai iegūt papildu balsi Eiropā. E³UDRES² nodrošina pasniedzēju un studentu apmaiņas, zināšanu un kompetenču dalīšanos. Ikviens ViA students, docētājs vai profesionālis var īstenot savas ieceres, izmantojot Eiropas Universitātes E3UDRES2 daudzšķautnaino fizisko un virtuālo sadarbības platformu. Alianses projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 tūkstošiem iedzīvotāju. Tās ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk kā 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Tomēr kopā sadarbojoties, tās spēj attīstīt plašas iniciatīvas un idejas.” Nākamajā posmā līdz 2027. gadam E³UDRES² tīklam būs arī 36 asociētie partneri, tostarp trīs Ukrainas universitātes un trīs universitātes no Rietumbalkāniem. Galvenās tēmas nākamajā periodā no 2023. oktobra būs “Veselība, labklājība un sociālā iekļaušana”, “Digitālie risinājumi un (lietišķās) dziļās tehnoloģijas”, “Elastīga ekonomika un inovācijas” un “Radošās industrijas reģionu identitātei”.

E³UDRES² arī turpinās stiprināt savu mijiedarbību ar reģionālajām ekosistēmām, uzņēmējiem un novatoriem, lai turpinātu veidot kopīgos E³UDRES² Atvērtos inovāciju centrus (Open Innovation Hubs).

ViA ir apņēmusies dod savu pienesumu katrā no 20 Eiropas Universitātes E3UDRES2 sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem nākamajā periodā.

Informāciju sagatavoja:

Inese Pabērza,

Vidzemes Augstskola