Veikta Valmieras novada radošo projektu atlase tālākai izpētei starptautiskajā projektā IN SITU

Veikta Valmieras novada radošo projektu atlase tālākai izpētei starptautiskajā projektā IN SITU

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sadarbībā ar Eiropas Kultūras centru asociāciju ir veikusi izvērtēšanu Valmieras novada organizāciju iesniegtajām novatoriskajām iniciatīvām ne-urbānu teritoriju radošai attīstībai. Atbilstoši izsludinātā konkursa prioritātēm ir izvēlētas divas iniciatīvas, kas tiks monitorētas nākamo divu gadu laikā un kuru īstenotāji saņems 5000 EUR finansiālu atbalstu savu ieceru īstenošanai un dokumentēšanai. Izvēlētās divas iniciatīvas ir Valmieras novada muižu tīkla attīstība un LAUX kopienas veidošana, balstoties uz dārzu kā funkcionāli dekoratīvu resursu.

Novatorisko iniciatīvu atlase tika veikta starptautiskā pētniecības projekta “IN SITU: vietas unikalitātē balstītas kultūras un radošo industriju inovācijas ne-urbānās teritorijās” ietvaros atbilstoši Valmieras novadā noteiktajiem attīstības izaicinājumiem, kas tika identificēti diskusijās ar Valmieras novada kultūras dzīves veidotājiem un iedzīvotājiem projekta pirmajā posmā. IN SITU pētnieki bija īpaši ieinteresēti ilgtspējīgos projektos, kas ir starpnozariski vai starpdisciplināri un paredz kopienu iesaisti.

Savus piedāvājumus iesniedza 11 Valmieras novada kultūras organizācijas, kuras visas tiks iekļautas projekta radošo iniciatīvu datu bāzē insituculture.eu, palielinot to starptautisko atpazīstamību. Šīs organizācijas varēs piedalīties In SITU projekta komandas piedāvātajās apmācībās, bet izvēlētās divas organizācijas papildus varēs gūt arī starptautisku mentoru konsultācijas.

Valmieras novada muižu tīkls iekļauj Valmieras novada muižu, piļu un kultūras mantojuma objektu entuziastu, darbinieku, saimnieku un aktīvo iedzīvotāju idejas un vēlmi sadarboties. Muižu tīkls tiek radīts nesteidzīgai kultūras un dabas baudīšanai, rosinot vēstures un laikmetīguma mijiedarbi. Attīstot vēsturisko ēku funkcionalitāti un izmantojamību, tiks veicināta jaunu darba vietu radīšana lauku reģionā. Muižu tīkla publicitātes aktivitātes un regulāra tūrisma un kultūras piedāvājuma veidošana veicinās nacionālu un starptautisku atpazīstamību ne tikai tīklam, bet Valmieras novadam kā tūrisma galamērķim. Izzinot un attīstot katra muižu tīkla dalībnieka intereses, fokusu un plānoto kultūras piedāvājumu, tiks balansētas gan tradicionālās prakses norises, gan arī aktualizēts laikmetīgās mākslas un kultūras piedāvājums reģionā. Regulāra tīklošanās veicinās koprades un radošās mūžizglītības iespēju attīstību kopienā.

LAUX ir ilgtspējīgs bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas izaudzēto pārstrādā un realizē ar pievienoto vērtību. Uzņēmuma valdes locekle Marta Vētra uzsver, ka uzņēmuma un projekta darbībās viss ir saistīts tāpat kā ekosistēmās, ko radām dārzā. Projekta galvenais mērķis ir estētiski savienot LAUX dārza komerciālo un rekreatīvo funkciju, nodrošinot pietiekamu produkcijas apjomu ražošanas izejvielām, vienlaikus kļūstot par patīkamu galamērķi apmeklētājiem. Ja autentiska stāstniecība, vizuālais noformējums, produktu dizains un tradicionālo zināšanu pārpakošana ir māksla un kultūras aizsākums, vai lauksaimniecības uzņēmums var pretendēt uz kultūrvietas nosaukumu un vai kultūrvieta var pastāvēt perifērijā, veidojot attiecības virtuāli un stiprinot tās reālās satikšanās reizēs?

Šis būs galvenais jautājums, uz ko tiks meklēta atbilde kopā ar projekta IN SITU pētniekiem.

Radošo iniciatīvu apzināšana tika organizēta ne tikai Valmieras novadā, bet arī pārējās IN SITU projekta piecās Eiropas perifērajās teritorijās Somijā, Islandē, Īrijā, Portugālē un Horvātijā. Kopumā pieteikumus iesniedza 129 radošās organizācijas. Katrā valstī tika izvēlētas divas iniciatīvas tālākai izpētei. Ar atlasīto IN SITU 12 iniciatīvu aprakstiem var iepazīties projekta mājaslapā šeit.

IN SITU ir ES programmas “Apvārsnis Eiropa” atbalstīts četrus gadus ilgs projekts, kas apvieno pētniecību un eksperimentālas darbības, lai veicinātu ar inovācijām saistīto praksi, spējas un potenciālu kultūras un radošajās industrijās, kas atrodas ES valstu teritorijās ārpus lielajiem urbānajiem centriem. Sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību tiek veikta izpēte par kultūras un radošā sektora inovāciju ieviešanas iespējām visā Valmieras novadā, stiprinot gan sektora iekšējo, gan starptautisko sadarbību.

Papildu informācija par projektu: insituculture.eu un LKA mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Brutāne, LKA projektu koordinatore, tel.26366413, e-pasts: