VDMV jauno mācību gadu sāk jaunā statusā

MIKC VDMV

Jaunajā mācību gadā, no 2023.gada 1.septembra, profesionālā izglītības iestāde Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV) ieguvusi jaunu statusu – Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC).

MIKC VDMV mērķtiecīgi tuvojas Attīstības un investīciju stratēģijā 2021. – 2027. gadam definētajam virsmērķim – laikmetīgs, inovatīvs, konkurētspējīgs un izcilībā balstīts mākslas un dizaina izglītības centrs Vidzemē.

Jauniegūtais statuss paredz, ka līdztekus jau līdz šim veiktajam, izglītības iestādei lielāka uzmanība jāvelta metodiskā darba īstenošanai tematiskajā jomā “Mākslas”, nodrošinot gan pedagogu tālākizglītību, gan metodisko atbalstu citām profesionālās vidējās izglītības iestādēm un reģiona profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tāpat sadarbībā ar mākslu, kultūras un radošo industriju nozares darba devējiem jāveido ciešāka sadarbība izglītības programmu īstenošanā, kā arī jānodrošina atbilstoši izglītojamo rezultāti kvalifikācijas eksāmenos un citos valsts noslēguma pārbaudes darbos.

Jau iepriekš VDMV pildīja reģionālā metodiskā centra funkcijas Vidzemes reģiona mākslas skolām.

Vērtējot VDMV atbilstību MIKC statusam, vērā tika ņemti dažādi kritēriji, kā piemēram, sadarbība ar mākslu, kultūras un radošo industriju darba devējiem, metodiskā darba rezultatīvie rādītāji un absolventu nodarbinātības un izglītības turpināšanas augstākās izglītības pakāpē rādītāji.

2023./2024. mācību gadā MIKC VDMV realizē četras licencētas profesionālās vidējās dizaina izglītības programmas – Interjera dizains, Apģērbu dizains, Komunikācijas dizains (ar apakšprogrammām – Grafikas dizains un Audiovizuālās komunikācijas dizains), profesionālās ievirzes izglītības programmu – Vizuāli plastiskā māksla, interešu izglītības pulciņus bērniem un jauniešiem mākslas un dizaina jomā, kā arī neformālās un profesionālās pilnveides izglītības programmas pieaugušajiem.

Šobrīd MIKC VDMV mācās 459 izglītojamie, tostarp 163 profesionālās vidējās izglītības līmenī, 174 profesionālajā ievirzē un 122 interešu pulciņos.

Informāciju sagatavoja:
MIKC VDMV direktora vietniece Sanita Bukava

2022. gada 29. decembrī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti lēma par atbalstu izglītības iestādes statusa maiņai no profesionālā vidusskola uz MIKC.

Jaunais izglītības iestādes statuss – profesionālās izglītības iestāde – MIKC VDMV – ir reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā.

Foto: MIKC VDMV