Var pieteikties uz ikgadējo kompensāciju no valsts budžeta par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

mežs

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) līdz 15. maijam pieņem iesniegumus no privāto mežu īpašniekiem uz ikgadējo kompensāciju no valsts budžeta par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Pieteikumus var sūtīt uz pārvaldes e-adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē kādā no pārvaldes birojiem.  

Pārvalde izmaksā kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atrodas ārpus Natura 2000 teritoriju tīkla. Tāpat pārvalde izmaksā kompensācijas par ierobežojumiem mežu īpašumos mikroliegumos ārpus Natura 2000 teritoriju tīkla, ja tajos esošā īpašuma platība ir mazāka par 1 ha. Lai kompensāciju saņemtu, meža inventarizācijas datiem jābūt iekļautiem Meža valsts reģistrā.

2024. gadā uz ikgadējām kompensācijām no valsts budžeta var pieteikties arī tie privātie zemju īpašnieki, kuru īpašumi 2023. gadā tika iekļauti jaunajos dabas liegumos Iecavas paliene, Pečora ezera meži, Asaru ezers, Ķivuļurga, Elkšķenes meži, Lobes ezera meži, Birzes purvi, Davelnīša ezera meži, Miltiņu platlapju meži, Ostupes meži, Pilskalnu meži, Ponakstes upes meži, Skursteņu platlapju meži, Vedzes meži un citi.

Pieteikuma veidlapa, kā arī plašāka informācija skatāma pārvaldes tīmekļvietnē www.daba.gov.lv sadaļā Pakalpojumi – Kompensācijas.

Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no ierobežojumu veida un teritorijas atrašanās vietas. Kompensācijas no valsts budžeta tiks izmaksātas šādā apmērā: (1) par kailcirtes aizliegumu – 43 eur/ha, (2) par galvenās cirtes aizliegumu – 128 eur/ha, (3) par mežsaimnieciskās darbības, galvenās cirtes un kopšanas cirtes aizliegumu – 157 eur/ha.

Kompensāciju apmēru un nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 891 “Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru”.

Pārvalde atgādina, ka ikgadējās kompensācijas Natura 2000 tīkla teritorijās un mikroliegumos, kuru platība īpašumā ir vismaz 1 ha, izmaksā Lauku atbalsta dienests (LAD). Šīm kompensācijām jāpiesakās, aizpildot vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā LAD noteiktajā kārtībā un termiņā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību. Lai gan mežs Latvijā aizņem 51 % (Centrālās statistikas pārvalde, 2023) no valsts teritorijas, vairāk nekā puse mežu ir jaunāki par 60 gadiem. Dabas skaitīšanas laikā konstatēts, ka šobrīd bioloģiski vērtīgi ir tikai 10 % no visiem mežiem un tikai 0,6 % ir izcilas kvalitātes mežu. Lai nodrošinātu bioloģiski vērtīgu mežu īpatsvaru, mežiem jāļauj augt, saglabājot tiem raksturīgās pazīmes – dažādu vecumu un dimensiju kokus, sausokņus un kritalas, kā arī mozaīkveida audzes struktūru.

Plašāka informācija:
Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vecākā komunikācijas speciāliste
Tālr.: 26421296
E-pasts:  
www.daba.gov.lv