Valsts vides dienests publicē informatīvu materiālu mazo katlu māju apsaimniekotājiem

Valsts vides dienests aicina mazo katlu māju apsaimniekotājus iepazīties ar īsu, informatīvu un metodisku materiālu par vides aizsardzības prasībām, kas jāievēro, uzsākot un veicot mazās katlu mājās ekspluatāciju.

Materiāls iever informāciju par pareizu darbības uzsākšanu, emisiju robežvērtībām, kas jāievēro, par piesārņojošo vielu mērījumiem, emisiju uzskaiti un dabas resursu nodokļa aprēķināšanu, kā arī nepieciešamajām atskaitēm. 

Latvijas Republikas Ministru kabinets 26.10.2021. pieņēma grozījumus 2021. gada 7. janvāra noteikumos “Par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”, ar kuriem precizēja vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanā. Jaunie nosacījumi spēkā stājās 29.10.2021.

Noteikumos iekļauti jauni emisiju faktori, ko nodrošina mūsdienās pieejamās sadedzināšanas tehnoloģijas. Šobrīd emisiju un dabas resursu nodokļa aprēķināšana ir kļuvusi vienkāršāka un mūsdienīgāka – to iespējams veikt ar Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē pieejamajiem kalkulatoriem. Metodiskais materiāls operatoriem par rīcībām vides normatīvo aktu prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai ir pieejams šeit.