Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība parāda piedziņas jautājumos

Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums no 2022.gada 1.janvāra paredz nosacījumus un kārtību atbrīvošanai no parādsaistībām (parāds nepārsniedz 5000 eiro, personai ir bijis trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un ienākumi nepārsniedz minimālās mēneša darba algas apmēru, kā arī ievēroti citi likumā noteiktie nosacījumi (pavisam kopā 8 nosacījumi)). Minēto procesu ārpustiesas kārtībā un skaidrojumu par to nodrošina zvērināti notāri. Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība šajā procesā nav paredzēta.

Sīkāku skaidrojumu par nosacījumiem Fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām procesa uzsākšanai var uzzināt Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē sadaļā “Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām” un tīmekļvietnes lvportals.lv rakstā “Parādnieki var sākt izmantot iespēju atbrīvoties no parādsaistībām līdz 5000 eiro”.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību, atbilstot tās saņemšanas kritērijiem (piemēram, ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss), var saņemt, lai noskaidrotu:

  1. Strīdā par parāda piedziņu:
  • vai prasījums par parāda piedziņu ir pamatots (piemēram, persona nebija attiecīgu saistību uzņēmusies, parāds jau ir samaksāts, strīds par apmēru u.c.);
  • vai pastāv iespēja labprātīgi vienoties par parāda atmaksu;
  • vai pieprasīto procentu un līgumsoda apmērs nav nesamērīgs

2. Fiziskās personas maksātnespējas procesā:

  • vai ir pamats iesniegt tiesā pieteikumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu;
  • juridiskās palīdzības sniedzējs palīdzēs sagatavot pieteikumu tiesai par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Šādu jautājumu risināšanai un ja personai nav skaidra virkne juridisku nianšu sākotnēji tiek piešķirta juridiskā konsultācija. Turpmākā juridiskā palīdzība ir atkarīga no strīda pamatotības (piemēram, vai personas iebildumiem ir pierādījumi), tā virzības un procesuālās kārtības, kādā tas ir risināms (piemēram, ārpustiesas vai tiesā, ir vai nav pamats maksātnespējas procesa uzsākšanai). Plašāka informācija par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem pieejama administrācijas tīmekļvietnē sadaļā “Pakalpojumi”, kā arī pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 katru darba dienu administrācijas darba laikā.

3. Rezumējot, gan sākotnējā, gan turpmākā valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība tiek piešķirta:

  • ja parāda piedziņas procesā ir risināms strīds pēc būtības;
  • ierosināta civillieta tiesā par parāda piedziņu;
  • vai nepieciešams sagatavot pieteikumu tiesai par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu atbilstoši Maksātnespējas likumam (parāds pārsniedz 5000 eiro un personas rīcībā ir līdzekļi šī procesa apmaksai).

Ievērojot to, ka pastāvīgi notiek izmaiņas gan normatīvajos aktos, gan iestāžu darbībā, aicinām izmantot iespēju un uz elektroniskā pasta adresi  pieteikt mums nepieciešamību, savstarpēji vienojoties, organizēt bezmaksas informatīvo semināru par Juridiskās palīdzības administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat esam gatavi arī atbildēt uz citiem jautājumiem, zvanot uz informatīvo tālruni 80001801.”

Informāciju sagatavoja  LPS padomniece juridiskajos jautājumos V.Reitere, 29198629