Valmiermuižas un Pilātu ciemam izstrādās transporta infrastruktūras plānojumu

Valmiermuižas ciems un Pilātu ciems ir teritorijas Valmieras novada Valmieras pagastā, kur ilgstošā laika periodā ir veicināta apbūve un šo teritoriju apdzīvotība, taču nav notikusi atbilstoši lielam iedzīvotāju skaitam nepieciešamas publiskas infrastruktūras – ielu un inženierkomunikāciju (centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija) – plānošana un izveide.

Valmiermuižas ciems un Pilātu ciems ir teritorijas Valmieras novada Valmieras pagastā, kur ilgstošā laika periodā ir veicināta apbūve un šo teritoriju apdzīvotība, taču nav notikusi atbilstoši lielam iedzīvotāju skaitam nepieciešamas publiskas infrastruktūras – ielu un inženierkomunikāciju (centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija) – plānošana un izveide. Esošā situācija nav labvēlīga ne pašvaldībai, jo privātajos īpašumos nav juridiski iespējama infrastruktūras izveide un uzturēšana par publiskiem, t.i., pašvaldības budžeta līdzekļiem, ne arī iedzīvotājiem – tas ir radījis piekļūstamības problēmas īpašumiem, savukārt decentralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rada vides un veselības riskus, kā arī iedzīvotājiem nenodrošina kvalitāti. Visi minētie jautājumi ir risināmi, veicot teritorijas plānošanu, un tie ir pašvaldības kompetencē, tāpēc pašvaldības mērķis ir iesaistīties juridiski un praktiski, lai teritorija būtu iedzīvotājiem pieejama un spētu nodrošināt labākus dzīves apstākļus ilgtermiņā. 

Valmieras novada pašvaldība ir noslēgusi ārpakalpojuma līgumu ar mērķi abiem ciemiem izstrādāt transporta infrastruktūras attīstības plānojumu. Izstrādātājiem būs jāizvērtē esošā transporta infrastruktūras situācija, jāidentificē problēmsituācijas un jāizstrādā detalizēts transporta infrastruktūras attīstības plāns ar konkrētiem risinājumiem efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes nodrošināšanai, kā arī jāizvērtē apvedceļa savienojuma veidošanas iespējas ap Valmieras valstspilsētu. 

13. oktobrī norisinājās pašvaldības darba grupas speciālistu pirmā tikšanās ar tematiskā plāna izstrādātājiem. Tās laikā pārrunāta esošā situācija, problemātika, paredzētais darbu plāns un laika grafiks.

Ņemot vērā, ka tematiskais plānojums būs pamatā Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei, aicinām iedzīvotājus iesaistīties Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādē, līdz 2023. gada 30. novembrim iesniedzot pašvaldībai savus priekšlikumus un ieteikumus:

Ieinteresētās personas ar jautājumiem var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Laumas Meleces, zvanot pa tālruni 26646704 vai rakstot uz .

Informācija par tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Attīstība – Teritorijas plānošanas dokumenti – Tematiskie plānojumi” un sadaļā “Sabiedrība – Sabiedrības līdzdalība”.

  Valmieras novada Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu izstrādās SIA “Grupa93”. Līguma summa atbilstoši iepirkumu procedūras rezultātam ir 32 670,00 EUR. Tematisko plānojumu apstiprināšanai Valmieras novada pašvaldības domes sēdē paredzēts nodot ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūlijam.