Valmiermuižas ciema un Pilātu ciema transporta infrastruktūras plānojuma publiskā apspriešana

Valmiermuiža un Pilāti

Valmieras novada Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma publiskā apspriešana notiks no 2024. gada 15. aprīļa līdz 2024. gada 14. maijam.

Iedzīvotāji ar tematiskā plānojuma redakciju var iepazīties:

  • izdrukas veidā Valmieras novada Centrālās pārvaldes administrācijas ēkā (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads) iestādes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2024. gada 2. maijā plkst. 17.00 hibrīdrežīmā – Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1. stāva zālē ar iespēju pieslēgties attālināti, izmantojot tiešsaistes video sapulces saiti: https://meet.google.com/kdk-rbvv-bpc.

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, var iesniegt līdz 2024. gada 14. maijam:

  • elektroniskā veidā Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā): https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25575
  • vai iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: ,
  • ar roku parakstītu papīra formāta iesniegumu, nosūtot pa pastu uz adresi Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201,
  • vai iesniedzot klātienē dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Paralēli publiskajai apspriedei plānojums ir nodots dažādām institūcijām atzinumu saņemšanai.

Valmieras novada Valmiermuižas ciema un Pilātu ciema transporta infrastruktūras plānošana bija nepieciešama, lai pašvaldība efektīvi varētu uzsākt risināt publiskas infrastruktūras – ielu un inženierkomunikāciju (centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija) – plānošanu un izveidi.

Pirms administratīvi teritoriālās reformas šajās teritorijās ilgstošā laika periodā bija veicināta apbūve un šo teritoriju apdzīvotība. Bez atbilstošas publiskas infrastruktūras izveides no pašvaldības puses tas iedzīvotājiem rada piekļūstamības problēmas īpašumiem, savukārt decentralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas – vides un veselības riskus. Esošā situācija nav labvēlīga arī pašvaldībai, jo privātajos īpašumos nav juridiski iespējama infrastruktūras izveide un uzturēšana par publiskiem, t.i., pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Visi minētie jautājumi ir risināmi, veicot teritorijas plānošanu, un tie ir pašvaldības kompetencē, tāpēc pašvaldības mērķis ir iesaistīties juridiski un praktiski, lai teritorija būtu iedzīvotājiem pieejama un spētu nodrošināt labāku dzīves kvalitāti ilgtermiņā. 

Valmiermuižas ciema un Pilātu ciema transporta infrastruktūras plānojumu atbilstoši līgumam izstrādāja SIA “Grupa93”. Izstrādātāju uzdevums bija izvērtēt esošo transporta infrastruktūras situāciju, identificēt problēmsituācijas un izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu ar konkrētiem risinājumiem efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes nodrošināšanai, kā arī izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas iespējas ap Valmieras valstspilsētu. 

Plānojuma izstrādes procesā notika vairākas tikšanās ar pašvaldības speciālistiem. Tāpat pašvaldība izstrādātājiem iesniedza  11 iedzīvotāju priekšlikumus, ko saņēma no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 30. novembrim.

Ņemot vērā, ka tematiskais plānojums būs pamatā Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei, šobrīd aicinām iedzīvotājus iesaistīties izstrādātā Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma publiskajā apspriedē.

Pēc publiskās apspriešanas Valmieras novada Pilātu ciema un Valmiermuižas ciema transporta infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu apstiprinās Valmieras novada pašvaldības dome.

Informāciju par teritorijas plānošanas dokumentiem, to publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām lūdzam skatīt ŠEIT: