Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā nomai pieejamas divu angāra ēku telpas un zeme

Angāri Rūpniecības un eksporta parkā

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, divu angāra ēku, kadastra apzīmējumi 9601 013 1811 021, 9601 013 1811 022, telpu un zemes otro rakstisko nomas tiesību izsoli.

Izsoles objekts – nekustamais īpašums – investīciju objekts – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras nov., kadastra Nr.9601 013 1811, kas sastāv no divām noliktavas ēkām, kadastra apzīmējums 96010131811021, platība 385,9 m2 un kadastra apzīmējums 96010131811022, platība 514,8 m2, abu ēku adrese Eksporta iela 9, Valmiera, Valmieras nov., un ēku ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 013 0090, daļas 2890 m2 platībā, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļas platība 1920 m2.

  • Izsoles objekta nomas maksa vienam mēnesim (nomas izsoles sākumcena) noteikta 192,18 euro bez PVN.
  • Izsoles solis izsoles  objektam – 30,00 euro.
  • Izsoles objekta izmantošanas mērķis – komercdarbības veikšana
  • Izsoles objekta nomas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.
  • Izsoles veids – otrā rakstiskā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.
  • Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā drošības nauda 235,00 euro apmērā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2024. gada 28. jūnijam plkst. 16.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 16.05.2024. plkst. 17.00).

Izsole notiek 2024. gada 2. jūlijā plkst.10.00,Valmieras novada pašvaldības administrācijas ēkā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 25618630, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums_Nomas līguma projekts

2.pielikums_Zemes gabala plāns

3.pielikums_Ēkas 021 telpu plāns

4.pielikums_Ēkas 022 telpu plāns

5.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

6.pielikums_Investīciju plāns

7.pielikums_Ēkas 021 Tehniskās apsekošanas atzinums

8.pielikums_Ēkas 022 Tehniskās apsekošanas atzinums