“Valmieras pārstāvniecībā Rīgā” turpmāk varēs saņemt Valmieras novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus

Valmieras novada pašvaldības struktūrvienība „Valmieras pārstāvniecība Rīgā” ir iestāde, kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu novada attīstību, investīciju piesaisti un interešu pārstāvību. Iestāde no 1. septembra turpinās uzturēt regulāru komunikāciju un koordinētu sadarbību starp Valmieras novada pašvaldību, valsts iestādēm, ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, uzņēmējdarbību veicinošām institūcijām, biedrībām un nevalstiskajām organizācijām.

Pārstāvniecība pieņems apmeklētājus, sniedzot tiem konsultācijas un informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī par iespējām sazināties un iesniegt dokumentus pašvaldībai.

Valmieras pārstāvniecība Rīgā piedalās Valmieras novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Pašvaldības attīstības, plānošanas un citu normatīvo dokumentu izstrādē. Tai ir noteicoša loma pašvaldības pozīcijas stiprināšanā Eiropas Savienības fondu vadības jautājumos.

Ikviens interesents Valmieras pārstāvniecībā Rīgā varēs saņemt pārstāvniecības sniegto informāciju par pašvaldības darbību, novada kopējo attīstību, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, uzņēmējdarbības uzsākšanas, investīciju un sadarbības iespējām, lai Valmieru varētu izvēlēties kā dzīvesvietu ar plašām izglītības iespējām, kultūras un izklaides pasākumiem un tūrisma piedāvājumu!