Valmieras novadā vienota kārtība ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldības dome ir izdevusi saistošos noteikumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”, kas piemērojami no 2021. gada 1. septembra. Saistošie noteikumi sagatavoti ar mērķi nodrošināt vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu sistēmu visiem Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamajiem. Taču līdz 30. septembrim ir spēkā iepriekšējie Valmieras novadā apvienoto bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, kuros bija noteikti atvieglojumi ēdināšanas maksai 7.-9. klašu izglītojamajiem un 5-6 gadīgajiem – visām ēdienreizēm.

Pašvaldības noteiktos atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamie, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece: “Viena no pašvaldības prioritātēm ir sociālais atbalsts iedzīvotājiem. Izstrādājot šos noteikumus, mūsu mērķis bija vienādot līdzšinējo un atšķirīgo atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanā izglītojamiem, lai primāri palīdzētu tiem, kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk, ievērojot samērīguma principu.”

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā nodrošinās:

 • pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem;
 • visām ēdienreizēm Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem;
 • pusdienām 1.-4. klašu izglītojamajiem, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai;
 • pusdienām 5.-6. klašu izglītojamajiem;
 • visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
 • pusdienām 7.-9. klases vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar invaliditāti;
 • visām ēdienreizēm izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas;
 • pusdienām bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu visām ēdienreizēm un pamatizglītības programmu 7.-9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā nodrošinās:

 • bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • bērnam no daudzbērnu ģimenes visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pusdienām, kurš apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz izglītības iestādes direktoram/vadītājam iesniegums un jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments (invaliditāti apliecinošs dokuments, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai Latvijas Goda ģimenes apliecība). Aicinām vecākus pārliecināties par statusu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu. Ja nepieciešamie dokumenti izglītības iestādē tiks iesniegti pēc 1. septembra, atvieglojumi tiks piemēroti par pilnu mēnesi.

Atvieglojumu saņemšanai pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem un 1.-6. klašu izglītojamiem iesniegums nav jāiesniedz, jo atvieglojumu piešķiršana notiks automātiski.

Iesnieguma veidlapa

Ja ģimene neietilpst maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes kategorijā, bet sastopas ar grūtībām nodrošināt savus bērnus ar uzturu, tajā skaitā veikt ēdināšanas izdevumu apmaksu, Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus vērsties Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē, kur katru gadījumu izvērtēs individuāli.

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti š.g. 16. septembra domes sēdē lēma, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 280 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Jāatzīmē, ka šie kritēriji tiks piemēroti pēc Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā” stāšanās spēkā, par to informējot iedzīvotājus pašvaldības interneta mājaslapā www.valmierasnovads.lv. Līdz tam ir spēkā Valmierā novadā apvienoto bijušo pašvaldību noteiktie ienākumu sliekšņi.

Izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valmieras novada pašvaldībā iespējams iegūt dzīvesvietai tuvākajā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietā. Lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu tiks pieņemts pēc ienākumu, īpašumu, naudas līdzekļu uzkrājumu izvērtēšanas, līdz ar iesniegumu, ko parakstījušas visas mājsaimniecības pilngadīgās personas, izvērtēšanai iesniedzot:

 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas.

Precīzu informāciju var iegūt, vēršoties personīgi Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes sociālo darbinieku pieņemšanas vietās vai rakstot e-pastu .

Persona atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, ja:

 • tās, laulātā vai bērnu deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns izglītību iegūst ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī);
 • tā aprūpē vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Daudzbērnu ģimenes statusu var apliecināt ar Latvijas Goda ģimenes jaunā parauga apliecību “Goda ģimene” vai vecā parauga apliecību “3+ Ģimenes karte” kopā ar personu apliecinošu dokumentu ar spēkā esošu derīguma termiņu.