Valmieras novadā vairākām iedzīvotāju grupām pieejams atbalsts mācību piederumu iegādei

Valmieras novada pašvaldība ir apkopojusi informāciju par iedzīvotājiem pieejamo atbalstu mācību piederumu iegādei un mācību uzsākšanai.

Atbalsta apjoms un tā saņēmēju loks ir noteikts pašlaik spēkā esošajos saistošajos noteikumos, ko savulaik ir izstrādājušas Valmieras novadā apvienotās pašvaldības – Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadi un Valmieras pilsēta.

Kamēr vēl nav izstrādāti un stājušies spēkā vienotie Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi sociālajā jomā, iedzīvotāji var saņemt tos pabalstus, ko noteikusi tā Valmieras novadā apvienotā bijusī pašvaldība, kurā atrodas iedzīvotāja deklarētā dzīvesvieta. Piemēram, Valmieras pagasta iedzīvotājiem ir saistoši vēl spēkā esošie Burtnieku novada pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi. Tāpat kā līdz šim darbu lokāli turpina sociālo darbinieku pieņemšanas punkti, un jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti ar viņiem sazināties.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti un Valmieras novada pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ir uzsākuši apjomīgu darbu, lai pašlaik spēkā esošos vairāk kā 50 saistošos noteikumus apvienotu trīs līdz četros, tādējādi sniedzot Valmieras novada iedzīvotājiem iespēju saņemt vienādus sociālos pakalpojumus neatkarīgi no teritorijas, kurā dzīvo.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā (Brenguļu, Kauguru, Trikātas pagasts) aizbildnībā esošiem, kā arī trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, kuri mācās 2. – 9. klasē un apmeklē Brenguļu sākumskolu, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolu, Trikātas pamatskolu vai specializētu izglītības iestādi, piešķir pabalstu 30,00 eiro apmērā katram bērnam skolai nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei. Pabalstu 30,00 eiro apmērā saņem arī Brenguļu sākumskolas, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolas un Trikātas pamatskolas 1. klašu skolēni. Pabalstu izsniedz laika posmā no 17. augusta līdz 30. septembrim. Sociālo darbinieku kontaktinformācija šeit.

Burtnieku apvienībā (Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates, Valmieras pagasts) pabalstu mācību piederumu iegādei izsniedz dāvanu kartes veidā 30,00 eiro vērtībā:

  • ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss (obligātā izglītības programma no piecu gadu vecuma līdz pabeigta 9. klase);
  • ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss (obligātā izglītības programma no piecu gadu vecuma līdz pabeigta 9. klase);
  • katram audžuģimenē ievietotam bērnam, kurš apmeklē vispārizglītojošo vai profesionālo izglītības iestādi.

Plašāka informācija šeit.

Kocēnu apvienībā (Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagasts) katrs 1. klases skolēns, kurš uzsāk skolas gaitas Jura Neikena Dikļu pamatskolā, Kocēnu pamatskolā vai Rubenes pamatskolā, saņem mācību līdzekļus, ko par pašvaldības piešķirto finansējumu 25,00 eiro apmērā vienam skolēnam iegādājas konkrētā izglītības iestāde.

Mazsalacas apvienībā (Mazsalacas pilsēta un Mazsalacas, Ramatas, Sēļu, Skaņkalnes pagasts):

  • trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās bērni vai bērns iegūst pamatizglītību vai turpina pamatizglītības iegūšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Mazsalacas apvienībā, ir iespēja saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei 25,00 eiro apmērā katram bērnam, ko izmaksā vienu reizi gadā (augustā, septembrī). Plašāka informācija šeit;
  • daudzbērnu, aizbildņu un audžuģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, piešķir vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25,00 eiro apmērā katram bērnam, kurš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē. Pabalstu izmaksā augustā, septembrī. Plašāka informācija šeit.

Naukšēnu apvienībā (Naukšēnu, Ķoņu pagasts) skolēniem, kuri uzsākuši mācības Naukšēnu novada vidusskolas 1. klasē, un ģimenēm, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā un kurās ir divi un vairāk skolēni, kuri mācās Naukšēnu novada vidusskolā, ir iespēja saņemt dāvanu karti 30,00 eiro vērtībā. Plašāka informācija šeit.

Rūjienas apvienībā (Rūjienas pilsēta un Ipiķu, Jeru, Lodes, Vilpulkas pagasts) pabalstu skolas piederumu iegādei ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Pabalsta apmērs ir 25,00 eiro katram bērnam, to izmaksā vienu reizi gadā, periodā no 1. augusta līdz 31. septembrim. Pabalstu piešķir no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguvei. Ja izglītojamais netiek pārcelts nākamajā klasē, pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā. Plašāka informācija šeit.

Strenču apvienībā (Strenču un Sedas pilsēta, un Jērcēnu, Plāņu pagasts) pabalstu skolas piederumu iegādei ir tiesības saņemt ģimenēm, kuras Strenču novada Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām un kuru bērni mācās Strenču novada vidusskolā un tās filiālē vai iegūst vispārējo vidējo, vidējo profesionālo vai arodizglītību līdz 21 gada vecumam, vai mācās izglītības iestādē, kur apgūst kādu no speciālās izglītības programmām. Pabalstu piešķir 20,00 eiro apmērā par katru bērnu vienu reizi gadā no augusta līdz oktobrim, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus. Plašāka informācija šeit.

Valmieras pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem pieejamais atbalsts:

  • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: vienreizējs pabalsts 40,00 eiro vērtībā, ko izsniedz dāvanu kartes veidā. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde piešķir par bērnu no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš iegūst pamatizglītību un nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Tiesības saņemt pabalstu ir par Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušu bērnu, kura ģimenei Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ir noteikusi atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izsniedzot statusu apliecinošu izziņu. Iesniegumi pabalsta saņemšanai Sociālo lietu pārvaldē tiek pieņemti no pirmās jūlija mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai. Plašāka informācija šeit;
  • daudzbērnu ģimenēm: Valmieras daudzbērnu ģimenēm vienu reizi kalendārajā gadā ir iespējams pieteikties pabalstam mācību piederumu iegādei par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš iegūst obligāto pamatizglītību. Pabalsta apmērs ir 40,00 eiro, kas tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā. Pabalstu ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenei, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (Valmieras pilsētā). Ja daudzbērnu ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pabalsts tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Plašāka informācija šeit.