Valmieras novadā pieņemti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

No 1. janvāra stājušies spēkā Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtie saistošie noteikumi  “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā”. Noteikumi paredz atvieglojumus vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju grupām par Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

Valmieras novada pašvaldības dome, pieņemot vienotus saistošos noteikumus ņēmusi vērā, lai atbalstu saņemtu mazaizsargātākie iedzīvotāji, kā arī nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri veicina teritoriju sakopšanu un attīstību,

atvieglojumu piešķiršanas kārtību skaidro Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība, 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas var saņemt:

 • maznodrošinātas personas (ģimenes) – iesniegums nav nepieciešams;
 • personas ar I vai II grupas invaliditāti;
 • personas (ģimenes), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • vientuļie pensionāri.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par dzīvojamo ēku, tās palīgēkām vai dzīvokli var saņemt:

 • pensionāri, kuri ir vecāki par 70 gadiem, kuru pensijas apmērs kopā ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 90% no minimālās mēneša darba algas, kas 2022.gadā sastādīs 450 euro.

Arī 2022.gadā NĪN atvieglojumus saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” saņems personas, kurām piešķirts trūcīgas, politiski represētas vai daudzbērnu ģimenes statuss.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi paredzēti arī saimnieciskās darbības veicējiem:

 • par vasaras kafejnīcām un terasēm – 50% apmērā;
 • kompleksās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem pašvaldības izglītības iestāžu  un pansionātu telpās – 90% apmērā;
 • par rūpnieciskās ražošanas ēkām, ja tajās notiek pamatražošana, investēti līdzekļi un saglabātas darbavietas,  – 25% apmērā;
 • par īpašumā esošām viesnīcām, tūristu mītnēm, ja tiek sniegts viesu izmitināšanas pakalpojums un saglabātas darbavietas, – 25% apmērā;
 • par jaunuzceltu ēku vai piebūvi, 3 gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pirmajā gadā 90%, otrajā – 50%, trešajā – 25% apmērā;
 • par atjaunotu ēku, ja tiek  uzlabota ēkas energoefektivitāte, vienu gadu pēc būvdarbu pabeigšanas – 50% apmērā;
 • par telpu grupām un zemi, ja tiek veikta regulāra filmu publiska demonstrēšana, – 90% apmērā;
 • par telpu grupām un zemi, kas iekļautas novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, veikta pārbūve, saglabājot arhitektoniskās vērtības un veicināta kultūras  un mākslas pieejamība – 90% apmērā;
 • jaunizveidotam komersantam, ja radītas piecas jaunas darbavietas, – 25% apmērā;
 • nomniekam par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots sabiedriskā labuma nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai, – 90% apmērā;
 • par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju, rūpnieciskās ražošanas ēku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā divus gadus – 90% apmērā;
 • par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu māju, rūpnieciskās ražošanas ēku, kurai tiek veikta pārbūve, – 70% apmērā;
 • pašvaldības kapitālsabiedrībām, ja īres tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, – 90% apmērā;
 • nomniekam par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots ERAF specifiskā atbalsta mērķa ietvaros īstenojamam projektam “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 1. kārta”, – 90% apmērā;
 • par sporta ēkām un rekreācijas teritorijām, ja tās tiek izmantotas publisku sporta nodarbību, sacensību, pasākumu rīkošanai – 50 % apmērā.

Atvieglojumi pēc saistošiem noteikumiem tiek piešķirti, pamatojoties uz personas iesniegumu. Personām ar I un II grupas invaliditāti jauns iesniegums jāiesniedz tikai atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā, bet personām ar beztermiņa invaliditāti jauns iesniegums nav nepieciešams. Lai fiziska persona saņemtu atvieglojumu par visu taksācijas gadu, iesniegumus Valmieras novada pašvaldībā aicinām iesniegt līdz 2022.gada 31.martam.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai elektroniskā veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv), kā arī Valmieras novada teritoriālo apvienību pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās, kurām noteikta klientu apkalpošanas centru funkcija.

Valmieras novada pašvaldība aicina pārliecināties par NĪN nomaksu un juridiskajām personām arī par VID administrēto parādu nomaksu, pretējā gadījumā atvieglojumi netiks piešķirti. Atvieglojumu saņēmējam fiziskai personai uz 01.01.2022. jābūt deklarētam īpašumā.

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv

Plašāka informācija pieejama Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2,Valmierā, Valmieras novada teritoriālo apvienību pārvaldēs, Klientu apkalpošanas centros vai  zvanot pašvaldības nodokļu ekonomistiem.