Valmieras novada pašvaldības dome lemj veikt neatkarīgu vērtējumu un atsakās no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma

Valmieras novada pašvaldības dome lemj veikt neatkarīgu vērtējumu Valmieras Rūpniecības un eksporta parka projektā veikto ieguldījumu atbilstībai “mērķorientēta infrastruktūra”  jēdzienam

Šodien, 12. oktobrī, Valmieras novada pašvaldības dome lēma veikt neatkarīgu un pamatotu vērtējumu par projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” ietvaros veikto ieguldījumu atbilstību Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulā Nr. 651/2014 noteiktajam jēdzienam “mērķorientēta infrastruktūra”. Pētījuma veikšanai 2023. gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti 9 900,00 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lai pabeigtu projektu “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta”, kā to paredz starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 2020. gadā noslēgtā vienošanās par ES fonda projekta īstenošanu, kā arī līguma saistības pret jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienību nomnieku, ir nepieciešama pēc iespējas operatīvāka  un neatkarīga izvērtēšana.

Publiski izskanējušos pārkāpumus pašvaldība noliedz un mēnesi pēc notikušā joprojām nav saņēmusi oficiālu notikušā skaidrojumu vai pamatojumu.

Projekta īstenošana notiek atbilstoši laika grafikam, visas saistības pret būvuzņēmēju, kas veic darbus, ir izpildītas, ražotnes nomniekam regulāri tiek sniegta informācija par projekta virzību. Šobrīd projekts ir noslēdzošajā posmā – notiek jaunas ražošanas ēkas izbūve. Uzbūvēts ēkas nesošais karkass un pabeigta jumta konstrukcija. Tāpat ēkā noslēgušies grīdas betonēšanas darbi. Paredzēts uzbūvēt biroja ēku, veikt inženierkomunikāciju izbūvi un teritorijas labiekārtošanu. Jaunās ēkas ražošanas telpu un biroja telpu kopējā platība būs aptuveni 4100 m².  Plānots, ka 2024. gada pavasarī ēkā darbību varēs uzsākt nomnieks. Projekts tiks pabeigts par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Jau šobrīd Valmieras Rūpniecības un eksporta parkā darbojas pieci nomnieki, kuri uzņēmējdarbības vajadzībām izmanto teritorijā esošās vēsturiskās ražošanas ēkas. Teritorijā ir veikta sliktā vai ļoti sliktā tehniskā stāvoklī esošu un ekspluatācijā nederīgu ēku demontāža, izbūvētas ielas, iekšējie ceļi un publisks stāvlaukums, inženierkomunikācijas: elektrība, dabas gāze, siltumapgāde, ūdens apgāde, optiskie tīkli. Kopumā parks ir vairāk nekā 14 ha liels, kurā vēl ir iespējams izvēlēties kādu no pašvaldības piedāvātajām nomas iespējām. Par uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām Rūpniecības un eksporta parkā var uzzināt šeit

Valmieras novada pašvaldības dome lemj otru nacionālas nozīmes industriālo parku attīstīt, atsakoties no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma

Šodien, 12. oktobrī, Valmieras novada pašvaldības dome lēma atcelt Valmieras novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 173 “Par atbalstu projekta pieteikuma “Valmieras Industriālā parka attīstība” iesniegšanai”.

Analizējot 12. septembra notikumus un atbildīgi izvērtējot to radītos riskus un iespējamās sekas, Valmieras novada pašvaldības dome lēma otras nacionālas nozīmes industriālās teritorijas – Valmieras Industriālā parka (83,55 ha) – attīstību turpināt, meklējot citus risinājumus.

Lai gan pašvaldība ir saņēmusi pozitīvus saskaņojumus un rekomendācijas no CFLA sagatavotajam projekta iesniegumam “Valmieras Industriālā parka attīstība”, izvērtējot līdzšinējos apstākļus, konstatējams, ka izpratne par projekta iesnieguma atbilstību konkrētajām tiesību normām paredzētā publiskā līdzfinansējuma piesaistīšanai ir neviennozīmīga un to var ietekmēt citi turpmākie apstākļi, tostarp tādi, ko, iespējams, radīs iesaistītās institūcijas saistībā ar Ministru kabineta noteikumu nosacījumu uzraudzības izpildi projekta iesnieguma sagatavošanas procesā.

Lai pašvaldība un potenciālie investori izvairītos no iespējamiem reputācijas un finanšu zaudējumu riskiem, Valmieras novada pašvaldība neturpinās projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība”  pieteikuma iesniegšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projektu iesniegumu atlases konkursā un atsakās no ES finansējuma piesaistes iespējām 20 miljonu eiro apmērā.

Darbu pie nacionālas nozīmes industriālā parka izveides tolaik Valmieras pilsētas pašvaldība sāka jau pirms astoņiem gadiem – 2015. gadā, meklējot lielu vienlaidu teritoriju tiešā satiksmes infrastruktūras (autoceļu, dzelzceļa) tuvumā, kur ir iespēja izveidot inženiertehnisku infrastruktūru, tās pieslēgumus un nodrošināt ražošanai nepieciešamās jaudas.

2017. gadā Valmieras Industriālā parka izveidei paredzētā teritorija ar likumu tika nodota pašvaldībai infrastruktūras izveidei, tajā skaitā būvniecībai, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, sekmētu jaunuzņēmumu darbību, dažādotu reģiona ekonomiku. Valmieras novada pašvaldības iecere attīstīt industriālo parku sabiedrībai prezentēta Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2028. gadam un Attīstības programmas 2022.–2028. gadam publiskajās apspriešanās. Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskats, kura ietvaros atsevišķi vērtēta arī plānotā industriālā parka izveide.

2022. gada nogalē, 2023. sākumā veikta visas teritorijas militārā mantojuma sanācija, paralēli veicot teritorijas atmežošanu. Otrā pasaules kara munīcija tika atrasta pēc pašvaldības pasūtījuma veiktā teritorijas priekšizpētē 2016. gadā. Darbi veikti atbilstoši Valsts Vides dienesta ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam, tehniskajiem noteikumiem un ar saskaņotu sanācijas programmu. Munīcija nodota Valsts policijai iznīcināšanai. No Valsts meža dienesta saņemts koku ciršanas apliecinājums. Izsludinātas divas atsavināmās koksnes izsoles atmežošanai cirtēs 57,55 ha un 26 ha platībā. Atmežošanas rezultātā iegūtos līdzekļus Valmieras novada pašvaldība izmantos industriālā parka infrastruktūras izveidei. Teritorijas sanācija, atmežošana, apauguma novākšana, celmu izraušana, teritorijas planēšana un rūpnieciskās teritorijas ierīkošana paredzēta atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam no 2017. gada. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana pamatā ir rūpnieciskās apbūves teritorija.