Valmieras novada pašvaldība turpinās īstenot industriālo teritoriju attīstības projektu

ŗažošanas ēka

22. septembrī Valmieras novada pašvaldības dome nolēma turpināt projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” īstenošanu, paredzot finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot aizņēmumu no Valsts kases.

Lēmuma pamatojumi ir vairāki. Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu. Tāpat pašvaldībai atbilstoši Civillikumam ir pienākums izpildīt atbilstoši tiesīgi noslēgtajam līgumam uzņemtās saistības. 2023. gada 18. septembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)  ir informējusi pašvaldību, ka tā aptur projektā iesniegtā maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas procesu. 

Ar domes lēmumu Valmieras novada pašvaldība apņemas, ka spēj turpināt un pabeigt iesākto projektu “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta” pilnā apmērā, kā to paredz starp pašvaldību un CFLA noslēgtā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, kā arī īstenot saistības atbilstoši jaunbūvējamās ražošanas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamās zemes vienības nomas tiesību un zemes vienības daļas apbūves tiesību izsoles rezultātā noslēgtajam līgumam.

Valmieras novada pašvaldībai ir atbildīga attieksme par Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti un īstenošanu, ievērojot noteiktos to saņemšanas un ieviešanas noteikumus, un atbildīgo valsts iestāžu – CFLA, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas u.c. – norādījumus visos projektu ieviešanas etapos. Pašvaldībai ir profesionāla pieeja tās mērķu sasniegšanai un funkciju īstenošanai ar mērķi attīstīt iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības veicināšanai, reģiona un valsts attīstībai nozīmīgu ilgtspējīgas ražošanas industriālās teritorijas infrastruktūru, radot privāto investīciju apjoma pieaugumu un veicinot jaunu darba vietu radīšanu, lai nodrošinātu un stiprinātu Latvijas kā drošas investīciju vides tēlu un esošo un potenciālo investoru uzticību  valsts institūcijām  un pašvaldībai.