Apstiprināts Valmieras novada pašvaldības 2024. gada budžets

VNP budžets 2024

2024. gada 20. februārī Valmieras novada pašvaldības dome, 18 deputātiem balsojot “par”, apstiprināja pašvaldības 2024. gada budžetu. Plānotie ieņēmumi 2024. gada budžetā ir 122, 2 miljoni eiro, t.sk. naudas līdzekļu atlikums no 2023. gada – 12,63 miljoni eiro un plānotie Valsts kases aizņēmumi 5,9 miljoni eiro apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu projektu realizācijai, investīcijām ielu un ceļu attīstīšanai. Pašvaldības budžeta izdevumi 2024. gadā plānoti 124,98 miljoni eiro, no kuriem ilgtermiņa aizņēmumu atmaksai 2024. gadā paredzēti 3 miljoni eiro.

Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. 91,1 % nodokļu ieņēmumu jeb 45,28 miljonus eiro veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis 4,23 miljoni eiro (8,51 %), saglabājot atvieglojumus vairākām nodokļu maksātāju grupām visā Valmieras novada teritorijā.

Vislielākā ietekme uz budžeta izdevumiem 2024. gadā ir pedagogu darba samaksas likmes paaugstināšanai un minimālās algas palielināšanai, kopējai inflācijas ietekmei uz preču un pakalpojumu cenām, aizdevumu procentiem un apkalpošanas maksājumu kāpumam, kā arī deinstitucionalizācijas pakalpojumu pēctecības nodrošināšanai pēc projekta termiņa beigām. 2024. gada pašvaldības budžeta prioritātes ir visu pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšana, izglītības pieejamība un kvalitātes uzlabošana, sociālā atbalsta saglabāšana iedzīvotājiem, kā arī uzsākto infrastruktūras objektu īstenošana un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu turpināšana.

2024. gada pašvaldības budžeta prioritātes ir investīcijas cilvēkos – pedagogu atalgojumā, darbiniekos un sociālā atbalsta saglabāšanā novada iedzīvotājiem. Ir apstiprināts novada skolu tīkls, ikviens var justies droši par daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamību un attīstību novadā. Pašvaldība aktīvi strādā pie Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes. Šobrīd dažādās projektu īstenošanas stadijās ir 14 investīciju projekti, notiek gatavošanās nākamajam finansēšanas periodam, turpināsim satiksmes infrastruktūras sakārtošanu visā novada teritorijā. Jau šobrīd daudz strādājam, lai zaudējumus neradītu pašvaldības funkcijai nevajadzīgi īpašumi – pārdodam tos izsolēs. Tāpat īstenosim nozīmīgus projektus iedzīvotāju piesaistei – būvēsim jaunus īres namus un piesaistīsim investorus uzņēmējdarbības attīstībai – uzsāksim Valmieras Industriālā parka izveidi.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Prioritātes izglītības nozarē – pedagogu darba samaksas paaugstināšana un apstiprinātā skolu tīkla stiprināšana

Vislielākie izdevumi 2024. gada budžetā paredzēti izglītības funkcijai – 58,72 miljoni eiro, kas veido 47 % no kopējiem budžeta izdevumiem. Valmieras novadā ir 45 pašvaldības dibinātas izglītības iestādes, kurās 2023./2024. mācību gadā mācās 9288 bērni.

No kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem 11,8 miljoni eiro jeb 20,15 % plānoti pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai, 28,7 miljoni eiro jeb 48,8 % – pamatizglītībai un vispārējai izglītībai,  6,6 miljoni eiro, kas ir 11,1 % – interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai.

Pedagogu atalgojuma palielināšana, atbalsts ģimenēm ar bērniem un investīcijas mācību vides uzlabošanā ir 2024. gada prioritātes izglītībā. Salīdzinot ar 2023. gadā plānoto, pedagogu atalgojuma fonds šogad palielināts par 25 %. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, 2024. gadā pašvaldība nodrošinās pusdienu apmaksu obligātajā pirmsskolas programmā, kā arī bērniem no 5. līdz 6. klasei (valsts apmaksātās pusdienas bērniem no 1. līdz 4. klasei), bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 7. līdz 9. klasei. Tam pašvaldības budžetā paredzēti 2,6 miljoni eiro (t.sk. 1,7 miljoni eiro no pašvaldības budžeta). Vecāku, kuru bērnam nav nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, atbalstam pašvaldība finansēs bērnu uzraudzības pakalpojumu, kam paredzēts finansējums 82,6 tūkstoši eiro apmērā. Finansējums paredzēts peldētapmācības no obligātās pirmsskolas izglītības programmas līdz 3. klasei un slidotapmācības 4. klasē turpināšanai. Saglabāta motivācijas sistēma skolēniem un pedagogiem par sekmēm un panākumiem olimpiādēs un konkursos. Nozīmīgs atbalsts ģimenēm ir Valmieras novada izglītības iestāžu skolēnu pārvadājumi, kā arī bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā (pilsētas un reģionālajos maršrutos). Šim atbalstam paredzēts finansējums 555,9 tūkstoši eiro. Dienesta viesnīcas pakalpojumu saņem 445 audzēkņi, tam paredzēts pašvaldības finansējums 560 tūkstošu eiro apmērā.

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, interesantu un motivējošu mācību vidi un pieredzi gan pedagogiem, gan bērniem, finansējums plānots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, dažādu pamatlīdzekļu, mēbeļu, sporta aprīkojuma, mūzikas instrumentu, mācību grāmatu un materiālu iegādei. Dažādiem remontdarbiem un pārbūvēm izglītības iestādēs kopumā novadā paredzēts 1,1 miljons eiro. 2024. gadā plānota Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecības pabeigšana.

Skolu tīkla sakārtošanas rezultātā pašvaldība ir piesaistījusi 3,4 miljonus eiro mācību vides pilnveidošanai vairākās novada izglītības iestādēs.

Sociālā palīdzība mazaizsargāto iedzīvotāju un ģimeņu atbalstam

Sociālās palīdzības funkcijai 2024. gadā paredzēts finansējuma palielinājums. Saglabājot atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām, kā arī sociālās palīdzības daudzveidību, finansējums nozarei ir 11,11 miljoni eiro jeb 8,9 %. Sociālās palīdzības budžetā ir iekļauts sociālo pakalpojumu un pabalstu finansējums, Bāriņtiesas, pansionāta “Valmiera” (118 klienti) un sociālā aprūpes centra “Lode” (86 klienti), kā arī Valmieras publiskās lietošanas pirts plānotie budžeti.

Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu rezultātā izveidoto sociālo pakalpojumu un ēku uzturēšanas nodrošināšanas turpināšanai Valmierā, Rūjienā un Mazsalacā paredzēti izdevumi 1,08 miljoni eiro apmērā.

Nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošina tām deleģētos sociālās funkcijas uzdevumus, piemēram, aprūpe mājās, nakts patversmes pakalpojums, sociālā rehabilitācija u.c., paredzēts finansējums 70, 32 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldība nodrošina 14 dažādus sociālo pabalstu un palīdzības veidus, kā arī 18 dažādus sociālo pakalpojumu veidus, kam 2024. gadā plānoti izdevumi 3,73 miljonu eiro apmērā, piemēram, garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, mājokļa atbalstam, atbalstam daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei, bērna piedzimšanas pabalstiem, pabalstiem veselības aprūpei, atbalstam krīzes situācijā u.c.

Investīcijas novada teritorijas attīstībai

2024. gadā pašvaldība uzsāks Valmieras Industriālā parka izveidi, ko pašvaldība līdzfinansēs ar līdzekļiem, kas iegūti 2023. gadā izsolot industriālā parka teritorijas meža cirsmas. Pašvaldība šim projektam piesaistījusi Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 20 miljonu eiro apmērā ar mērķi piesaistīt investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī veicinātu reģionālo attīstību. Turpināsies Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta” īstenošana. 2024. gadā plānots pabeigt iesāktās ražošanas ēkas būvniecību.

Turpināsies līdzfinansējuma programma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un pagalmu labiekārtošanai 97,80 tūkstoši eiro apmērā.

Pašvaldības nedzīvojamo ēku uzturēšanai un remontiem budžetā plānoti vairāk nekā 2,13 miljoni eiro. Vairākām pašvaldības ēkām paredzēti vairāki vides pieejamības uzlabošanas pasākumi, Dikļu pagasta bibliotēkas remonts, ugunsdrošības sistēmas ierīkošana Sēļu muižā, Senioru mājas Rūjienā sienu stiprināšana, Strenču pirts remonts, Valmieras Veselības centra āra pacēlāja nomaiņa, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas apmeklētāju pieņemšanas telpu remonts, laikmetīgās mākslas telpas “Kurtuve” remonts un citi. Pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Pasaciņa” Mūrmuižā plānots finansējums ēkas siltināšanas tehniskā projekta izstrādei, Trikātas Kultūras centram – jumta remonta projekta izstrādei, Burtnieku Ausekļa pamatskolas pārvietošanas īstenošanai, jauno telpu pielāgošanas projekta realizācijai, PII “Burtiņš” Valmieras pagastā paplašināšanas un infrastruktūras sakārtošanas projekta izstrādei, PII “Cielaviņa” Dikļu pagastā energoefektivitātes uzlabošanas projekta izstrādei, ugunsdzēsēju Depo ēkas Dikļu pagastā tipveida projektēšanai, dabas parka “Skaņaiskalns” konceptplāna izstrādei, Naukšēnu vidusskolas reorganizācijai par pamatskolu, tai skaitā PII grupiņu izvietošanas un sporta zāles pārbūves projektam, ēkai Skolas ielā 6 Rūjienā – Rūjienas bibliotēkas energoefektivitātes uzlabošanas realizācijas projektam, Ziemeļvidzemes kultūrvēstures mantojuma saglabāšanas centra izveides projektam Rūjienā, Valmieras Kultūras centra ēkas Rīgas ielā 10 pārbūves projektam, PII “Ezītis” Valmierā ugunsdrošības un elektroinstalācijas projektam, Gaujas labā krasta labiekārtošanai Valmieras centra teritorijā, Gaujas promenādes izveidošanai, Mūrmuižas ielas turpinājuma izbūvei Valmieras pilsētā, Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādei un pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.

2024. gadā turpināsies ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un attīstīšana visā novada teritorijā, kam paredzēts finansējums 1,9 miljoni eiro apmērā,  daļēji ar Valsts kases aizņēmumu.

Finansējums paredzēts arī bērnu rotaļu laukumu izveidei Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā, Burtniekos, Rūjienā un Sedā.

Ekonomiskās darbības veicināšana

2024. gadā plānots turpināt skolēnu nodarbinātības veicināšanas pasākumus. Pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai (bedrīšu remonti, virsmu apstrādes, grants seguma atjaunošana, ielu remontdarbi un citi darbi) plānoti 9,31 miljoni eiro (t.sk. valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1,64 miljoni eiro apmērā). Paredzēts finansējums arī autoceļu (ielu) remontiem, 2023. gadā iesāktajiem ielu izbūves projektiem un jaunu ielu izveides vai pārbūves projektēšanai. Pasažieru regulārajiem pārvadājumiem Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos paredzēti 11,76 miljoni eiro jeb 9,4 % no kopējiem budžeta izdevumiem.

Lai veicinātu ienākošo tūrismu un popularizētu Valmieras novadu kā vienotu tūrisma galamērķi, paredzēti ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā, mārketinga materiālu izstrādē un dalībā tūrisma izstādēs.

2024. gadā turpināsies atbalsta programma uzņēmējiem “Zīle”. Pašvaldība īstenos remigrācijas atbalsta pasākumu uzņēmējdarbības atbalstam, kura ietvaros veicinās jaunu produktu vai pakalpojumu attīstību, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai remigrantiem Valmieras novadā.

Finansējums paredzēts apkures sistēmas nodrošināšanai un uzlabošanai Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā un Strenču apvienībā.

Lielākie ielu un ceļu projekti:

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijā:

 • Grantēto ceļa seguma atjaunošana un caurteku nomaiņa;
 • Virsmas apstrāde “Mūrmuiža – Bāle – Briežu ceļš” un “Bāles stacija – Cēsu ceļš” būvniecībai un autoruzraudzībai”.

Burtnieku apvienības teritorijā:

 • Pašvaldības autoceļa “Rūjienas šoseja – Slaunes – Valkas šoseja” 2023. gadā iesākto remontdarbu pabeigšana;
 • Parka ielas Rencēnu pagastā virsmas divkārtu apstrāde.

Kocēnu apvienības teritorijā:

 • Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve autoceļā V166 (Valmieras – Dikļi – Augstrozes –Zilaiskalns);
 • Asfaltbetona seguma atjaunošana autoceļa posmam Alejas ielā Kocēnos;
 • Grants seguma atjaunošana autoceļa posmam “Rubene–Mežuļi” Rubenes ciematā;
 • Grants seguma atjaunošana autoceļa posmam “Beņķi–Tožas” Kocēnu pagastā;
 • Grants seguma atjaunošana un apauguma noņemšanai autoceļa posmam “Siliņi–Līkas” Bērzaines pagastā;
 • Grants seguma atjaunošana autoceļa posmam “Silvēni–Gaidas” Kocēnu pagastā.

Mazsalacas apvienības teritorijā:

 • Parka ielas Mazsalacā asfaltbetona virskārtas  atjaunošana;
 • Bruģētas ietves izbūve Mazsalacā gar autoceļu V164, posmā no Muižas ielas līdz pieturai “Priedes”.

Naukšēnu apvienības teritorijā:

 • Autoceļa “Doktorāts–Silavas” Naukšēnu pagastā asfaltbetona seguma atjaunošana;
 • “Tediņu ceļa” grantētās virsmas atjaunošana.

Rūjienas apvienības teritorijā:

 • Skolas ielas Rūjienā asfalta seguma remonts posmā no Viestura ielas līdz Dzirnavu ielai un gājēju ietves pārbūve posmā no Viesturu ielas līdz Bērzu ielai;
 • Austrumu ielas Rūjienā grantētās virsmas divkārtu apstrāde;
 • Mērnieku ielas Rūjienā grantētās virsmas divkārtu apstrāde;
 • Siguldas ielas Rūjienā grantētās virsmas divkārtu apstrāde;
 • Tilta atjaunošana uz autoceļa “Žagatas”.

Strenču apvienības teritorijā:

 • Gaidu un Miera ielas posmam Strenčos divkārtu virsmas apstrāde;
 • Pulkveža Brieža ielas Strenčos asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai;
 • Trikātas un Valkas ielas Strenčos rotācijas apļa remonts;
 • Autoceļa “Ķeiži–Valmieras šoseja” grants seguma atjaunošana.

Valmieras pilsētas teritorijā:

 • Vanšu tilta 2023. gadā iesākto remontdarbu pabeigšana;
 • Rubenes, Raiņa un Valkas ielu rotācijas apļa izbūves darbu pabeigšana;
 • Georga Apiņa ielas (posmā no Beātes ielas līdz Rīgas ielai) pārbūves darbu pabeigšana;
 • Ķieģeļu ielas pārbūves darbu pabeigšana;
 • Rietekļa ielas izbūve;
 • Strauta ielas pārbūve;
 • Beātes ielas virskārtas atjaunošana posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Raiņa ielai;
 • Ausekļa ielas virskārtas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Voldemāra Baloža ielai;
 • Mērnieku ielas grantētās virsmas divkārtu apstrāde.

Finansējums paredzēts arī ielu pārbūves projektēšanas darbu apmaksai.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2024. gadā piešķirti 3,12 miljoni eiro, kas ir par 6,1 % vairāk nekā 2023. gadā. Vides aizsardzības līdzekļi paredzēti atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības publiskajās teritorijās, ainavu veidošanai novada parkos un citās teritorijās, grāvju kopšanai un notekūdeņu apsaimniekošanai, kā arī dabas resursa nodokļa izdevumiem.

Pašvaldība īstenos dažādus ar dabas resursu aizsardzību un atjaunošanu saistītu  projektus. Piemēram, “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” – 477 tūkstoši eiro apmērā un Aprites ekonomikas koprades darbnīcas realizēšanai 937 tūkstoši eiro apmērā.

Atpūta (tai skaitā sports), kultūra un reliģija

Šai funkcijai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,98 miljoni eiro jeb 6,3 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 28,3 % mazāk nekā 2023. gadā. Galvenokārt  tāpēc, ka pabeigta Valmieras vecpilsētā esošo ēku pārbūve un jaunas būvniecība, kā arī ekspozīcijas “de Woldemer” īstenošana. Bibliotēkas novada teritorijā nodrošina klientu apkalpošanas funkciju, tajās izveidojot Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus. 2024. gadā paredzēts atvērt 12 šādus centrus. Finansējums paredzēts bibliotēku, muzeju un kultūras centru darbībai, materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, kā arī vairāk nekā 100 pašdarbības kolektīvu darbībai un tērpu iegādei. 2024. gadā plānots izstrādāt projektu Mazsalacas Kultūras centra vides pieejamības nodrošināšanai, Valmieras estrādes koka solu nomaiņa, kā arī vairāku kultūras centru parketa grīdu atjaunošanai. Pašvaldības budžetā paredzēts atbalsts Valmieras Drāmas teātrim, tai skaitā jauniestudējumu veidošanai un Valmieras vasaras teātra festivāla norises nodrošināšanai. 2024. gadā paredzēts finansējums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Tāpat paredzēts finansējums tradicionālajiem kultūras pasākumiem visā novada teritorijā.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Šīs funkcijas nodrošināšanai Pašvaldības policijai kopumā plānoti izdevumi 1,16 miljoni eiro apmērā, kas ir par 49 tūkstošiem eiro jeb 4,5 % vairāk nekā 2023. gadā.

Diennakts režīmā turpinās darboties Operatīvās informācijas centrs ar iespēju iedzīvotājiem izmantot bezmaksas tālruni 8484. Pēc strukturālām izmaiņām pašvaldības policijas struktūrā integrēta civilās aizsardzības un ugunsdzēsības funkcija. 2024. gadā turpināsies videonovērošanas sistēmas attīstība Valmierā, Kocēnos, Rubenē, Bērzainē, Sedā, Plāņos, Strenčos, Trikātā, Mūrmuižā, Naukšēnos un Zilākalnā.           

2024. gadā turpināsies līdzfinansējuma programma iedzīvotājiem mājsaimniecību pieslēgumiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 20 tūkstošu eiro apmērā.       

2024. gadā novada iedzīvotāji varēs piedalīties līdzdalības budžeta konkursā, kam paredzēti 45 tūkstoši eiro, kā arī pretendēt uz iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta pasākumiem, kam budžetā paredzēti 20 tūkstoši eiro.

Valmieras novada pašvaldība ir viena no 43 pašvaldībām Latvijā. Novada administratīvais centrs ir valstspilsēta Valmiera, pilsētas: Mazsalaca, Rūjiena, Seda un Strenči, 26 pagasti: Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Ēveles, Ipiķu, Jeru, Jērcēnu, Kauguru, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Mazsalacas, Naukšēnu, Plāņu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Skaņkalnes, Trikātas, Vaidavas, Valmieras, Vecates, Vilpulkas, Zilākalna.