Valmieras novada pašvaldība palielina atbalstu izglītības apguvei privātās izglītības iestādēs

Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm

20. februārī Valmieras novada pašvaldības domes sēdē lemts palielināt atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš mācās privātajā izglītības iestādē, lai palīdzētu novada ģimenēm, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai arī izvēlējušies pirmsskolas vai vispārējās izglītības iegūšanai kādu no privātajām izglītības iestādēm. 

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī privātā izglītības ieguves iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu. 

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs  2024. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 368,01 EUR
  • bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – 226,50 EUR
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu – 92,98 EUR.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, pamatojoties uz vidējām izmaksām Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un pašvaldības 31.janvāra domes lēmumu “Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2024.gadā”. 

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Ja bērns apmeklē privāto vispārējās izglītības iestādi, iesniegumam jāpievieno arī līguma ar izglītības iestādi kopija. Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi. Pakalpojuma apraksts pieejams tīmekļvietnē valmierasnovads.lv, sadaļā “Pakalpojumi” – “Izglītība”.