Valmieras novada pašvaldība līdzfinansē izglītības apguvi privātās izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldība līdzfinansē izglītības apguvi privātās izglītības iestādēs

Valmieras novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kuros noteikta kārtība, kādā tā līdzfinansē pirmsskolas, vispārējās vai speciālās izglītības programmu apguvi privātās izglītības iestādēs, kas atrodas Valmieras novadā un programmu apguvi īsteno klātienes formā.

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2022. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 260,06 eiro;
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, – 170,38 eiro;
  • skolēniem, kuri apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu, – 80,02 eiro.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, par pamatu ņemot vidējās izmaksas Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2022. gada 27. janvārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Lai saņemtu atbalstu vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvei, iesniegumam ir jāpievieno līguma ar izglītības iestādi kopija. Iesnieguma veidlapas publicētas šeit.

Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

Valmieras novadā darbojas trīs privātās izglītības iestādes – Zaļā skola, Valmieras Zaļā skola un Universum mūzikas un mākslas vidusskola.