Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera,  Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209 APBŪVES tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera,  Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209 APBŪVES tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 16.08.2022

Par zemes vienības Dīvaliņa ielā 20, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96010100209, PIRMĀS MUTISKĀS APBŪVES TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Dalībai zemes vienības Dīvaliņa ielā 20 Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums Nr.9601 010 0209, daļas, platība 60 m2, apbūves tiesību izsolē līdz 05.08.2022. plkst.12.00 nav saņemts un reģistrēts neviens apbūves tiesību izsoles dalībnieka pieteikums.
Saskaņā ar izsoles noteikumu 10.1.1.apakšpunktu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu [..].


Valmieras novada pašvaldība izsludina mutisku apbūves tiesību izsoli. Izsoles objekts ir daļa no zemes vienības Dīvaliņa iela 20, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 010 0209, platība 60 m2.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Zemesgabala plānotā (atļautā) izmantošana ir transporta infrastruktūras teritorija. Pašreizējā izmantošana – asfaltēts auto stāvlaukums.

Apbūves tiesība tiek izsolīta inženierbūves – elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (punkta) būvniecībai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 5. augustam plkst. 12.00:

  1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, 206.kabinetā, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 22.12.2021. plkst. 17.00); vai
  3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: .

Izsole notiek 2022. gada 8. augustā plkst. 13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: .

Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .