Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Senči 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

paziņojums

PAPILDINĀTS 10.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma “Senči 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9648 010 0021, platība 6,11 ha, 08.03.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība “KĻAVIŅAS”, reģistrācijas Nr.44101006287, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 1400,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Senči 1”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, PIRMO MUTISKO NOMAS tiesību izsoli.

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Senči 1”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9648 010 0076, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9648 010 0021 daļa 6,11 ha platībā. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1. 1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 520 EUR;
  1. 2. Izsoles solis Izsoles objektam – EUR 10,00.
 2. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 6.marta plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 7. Izsole notiks 2023.gada 8.martā plkst.10.00, Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldē, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 6.marta plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Vikmane, tālrunis +371 22017227, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: