Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības daļas “Jaunāmāja 1” Burtnieku pagastā nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 23.03.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9648 013 0009, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9648 013 0009, daļa 5,06 ha platībā, 22.03.2023. plkst.13.00 nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZEMTURU PIENS”, reģistrācijas Nr.40203302831, ar nosolīto augstāko zemes nomas maksu gadā 1700,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads,
PIRMO MUTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI.

 1. Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.9648 013 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9648 013 0009 daļa 5,06 ha platībā. Izsoles objekts tiek izsolīts pirmā atklātā mutiskā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena vienam gadam tiek noteikta 560 EUR;
  1.2. Izsoles solis Izsoles objektam – 50,00 EUR.
 2. Izsoles objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Lai piedalītos izsolē, nomas tiesību pretendentiem jāsamaksā nodrošinājuma nauda 50,00 EUR apmērā.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2023.gada 20.martam plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, vai nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 7. Izsole notiks 2023.gada 22.martā plkst.13.00, Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2023.gada 20.martam plkst.17.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 8. Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Vikmane, tālrunis +371 22017227, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: