Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienībai nekustamā īpašumā “Intas”

paziņojums

PAPILDINĀTS 08.12.2022.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma – zemes vienības “Intas”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9644 004 0028, platība 3,40 ha (turpmāk – Nomas objekts), 07.12.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Bērzaines pagasta Klāmaņu zemnieku saimniecība MĀSIŅAS VISTIŅAS, reģistrācijas Nr.44101037889, ar nosolīto Nomas objekta nomas maksu gadā 44,00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu – nekustamā īpašuma “Intas”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību.

Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9644 004 0028, platība 3,40 ha.
Izsoles objekta nomas tiesību sākumcena vienam gadam noteikta 34,00 EUR bez PVN.
Izsoles solis objektam – 10,00 EUR.
Nomas objekta izmantošanas mērķis – lauksaimniecība.
Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2022. gada 5. decembrim plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami klātienē Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Kocēnu apvienības pārvaldē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, nosūtot pa pastu Valmieras novada pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu , parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.

Izsole notiks 2022. gada 7. decembrī plkst. 10.00 Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam līdz 2022. gada 5. decembrim plkst. 17.00 ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis 29218297, e-pasts: .

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un ar tiem saistīto informāciju var iepazīties šeit: