Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, kluba ēkas 2. stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanai

paziņojums

PAPILDINĀTS 24.02.2023.

IZSOLE NOSLĒGUSIES.

Nekustamā īpašuma – Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras novadā, kluba ēkas, kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008, 2.stāva nedzīvojamo telpu (kabinetu telpas un palīgtelpas) ar kopējo platību 474,9 m2, 22.02.2023. otrā nomas tiesību izsole ir beigusies bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nomas tiesību pretendenta pieteikums.

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, kluba ēkas (kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008), 2.stāva nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, kluba ēkas (kadastra apzīmējums 9690 009 0071 008), 2.stāva nedzīvojamo telpu (kabinetu telpas un palīgtelpas)  ar kopējo platību 474,9 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. 1. Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2  telpas ir 2,50 euro/m² bez PVN mēnesī;
  1. 2. Izsoles solis – 0,10 euro par 1 m² telpu bez PVN;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par apkuri proporcionāli iznomātās Telpas platībai; par elektroapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju – par patērēto apjomu atbilstoši skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi ar tiesībām pagarināt līguma termiņu.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības veikšana (biroja telpas).
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 20.februārim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Burtnieku apvienības pārvaldē Jāņa Vintēna ielā 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Valmieras novads, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 7. Izsole notiks 2023.gada 22.februārī plkst.10.00, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Burtnieku apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Jāni Rodziņu, tālrunis +371 22113119, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.