Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Pentes iela 2-4, Rūjienā, nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldības izsoles

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Pentes iela 2-4, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9615 006 1901, administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojama telpa Nr.4 ar kopējo platību 9,1 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. 1. Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2  telpas ir 1,10 euro/m² bez PVN mēnesī;
  1. 2. Izsoles solis – 0,10 EUR (desmit centi) par 1 m² telpu bez pievienotās vērtības nodokļa;
  1. 3. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par apkuri un elektroapgādi, proporcionāli iznomātās Telpas platībai; par ūdensapgādi un kanalizāciju – 10% apjomā no mēnesī faktiski patērētā apjoma atbilstoši skaitītāja rādījumiem, pamatojoties uz Iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem. Maksājumus par sadzīves atkritumu izvešanu Nomnieks veic patstāvīgi, pamatojoties uz ar pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu.
 2. Nomas objekta nomas termiņš – 3 (trīs) gadi.
 3. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības, kas nav saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu, sniegšanas telpas.
 4. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022. gada 25. jūlija plkst. 12.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 3, Rūjienā, Valmieras novads, LV-4240, vai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 6. Izsole notiks 2022. gada 25. jūlijā plkst. 13.00, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
 7. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldes saimnieciskās nodaļas vadītāju Dairi Lāci, tālrunis +371 25662217, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.