Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža” garāžas ēkas nedzīvojamās telpas Nr.4 nomas tiesību iegūšanu

paziņojums

PAPILDINĀTS 08.12.2022.

IZSOLE NOSLĒGUSIES

Nekustamā īpašuma – „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 018), nedzīvojamās telpas Nr.4 ar kopējo platību 24,60 m2, 07.12.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir fiziska persona, ar nosolīto telpu nomas maksu 0,50 euro/m2 mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma – „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 018) nedzīvojamās telpas Nr.4, ar platību 24,6 m2, kuras nomas tiesības tiek izsolītas rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole),
  1. 1. Izsoles nosacītā nomas maksa – nomas tiesību izsoles sākuma cena par 1 m2  telpas ir 0,40 euro/m² bez PVN mēnesī;
  1. 2. Izsoles solis – 0,10 EUR (desmit centi) par 1 m² telpu bez pievienotās vērtības nodokļa;
 2. Papildus nomas maksai nomnieks veic maksājumus par elektroapgādi – par faktiski patērēto apjomu atbilstoši skaitītāja rādījumam saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
 3. Nomas objekta nomas termiņš – 2 (divi) gadi.
 4. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – transportlīdzekļu garāža, noliktava.
 5. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.
 6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 5.decembrim plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti klātienē iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, vai Naukšēnu apvienības pārvaldē “Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novads, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz šajā punktā noteiktajam termiņam)
 7. Izsole notiks 2022.gada 7.decembrī plkst.10.45, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Naukšēnu apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Didzi Čākuru, tālrunis +371 29293630, e-pasts: un vienojoties par apskates laiku un norisi.