Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, kioska telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, kioska telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, kioska telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu.

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Atpūtas parks”, Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads, daļai, kas sastāv no kioska, kadastra apzīmējums 9688 004 0233 003, telpām ar kopējo platību 23,10 m2 un piesaistīto zemes daļu 627,7 m2 platībā no 7,3 ha lielas zemes vienības, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9688 004 0233, turpmāk – Nomas objekts, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Nomas objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim tiek noteikta 50,06 euro.
  1.2. Izsoles solis Nomas objektam – 5,00 euro.
 2. Nomas objekta izmantošanas mērķis – vasaras āra terases – kafejnīcas izveidei, āra galdiņu un dekoratīvo elementu izvietošanai.
 3. Nomas termiņš – vasaras sezona no 2022.gada 3.jūnija līdz 2022.gada 30.septembrim.
 4. Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 3.jūnijam plkst.8.30. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 3.jūnija plkst.8.30. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 3.jūnijā plkst.9.15 Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2022.gada 2.jūnijam plkst.15.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, notiek saskaņā ar izsoles noteikumu 8.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītāju Valdi Suharevu, tālrunis +371 26442994, e-pasts: un vienojoties par Nomas objekta apskates laiku.

Pielikumā: