Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēni, nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēni, nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma Alejas iela 1, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, nedzīvojamo telpu un zemes nomas tiesību iegūšanu

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, daļa, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 9664 008 0242 001, 1.stāva telpu grupas, kadastra apzīmējums:9664 008 0242 001 002, adrese Alejas iela 1-2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, ar kopējo platību 83,4 m2 un telpām piesaistīto zemes daļu 805,88 m2 platībā, tajā skaitā 405,88 m2 no zemes vienības Alejas ielā 1, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9664 008 0242, un 400 m2 no zemes vienības Alejas ielā 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9664 008 0243, turpmāk – Nomas objekts, kura nomas tiesības tiek izsolītas atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  1.1. Nomas objekta nomas tiesību sākumcena vienam mēnesim tiek noteikta 125,06 euro.
  1.2. Izsoles solis Nomas objektam – 5,00 euro.
 2. Nomas objekta izmantošanas mērķis – vasaras āra terases – kafejnīcas izveidei, āra galdiņu un dekoratīvo elementu izvietošanai, ar terases darbības nodrošināšanai nepieciešamām mantu uzglabāšanas telpām.
 3. Nomas termiņš – vasaras sezona no 2022.gada 3.jūnija līdz 2022.gada 30.septembrim.
 4. Izsoles veids – nekustamā īpašuma pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2022.gada 3.jūnijam plkst.8.30. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, ne vēlāk kā līdz 2022.gada 3.jūnija plkst.8.30. Pēc izsoles noteikumos minēto dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība izsolei.
 6. Izsole notiks 2022.gada 3.jūnijā plkst.9.00, Valmieras novada pašvaldības telpās, adrese Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā. Izsoles rīkotājam ir tiesības vienpusēji mainīt izsoles norises vietu līdz 2022.gada 2.jūnijam plkst.15.00, par to paziņojot reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.
 7. Izsoles norises kārtība, notiek saskaņā ar izsoles noteikumu 8.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv).
 8. Ar Nomas objektu var iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar Pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes Saimnieciskās nodaļas vadītāju Valdi Suharevu, tālrunis +371 26442994, e-pasts: un vienojoties par Nomas objekta apskates laiku.

Pielikumā: